THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid

Download hier het Word-document Geachte bestuurder, Ons is gebleken dat u uitvoering geeft aan het besluit tot wijziging van de regeling op het gebied van werkoverleg. U heeft aan de afdelingen ... en ... laten weten dat het werkoverleg in plaats van een keer per twee weken een keer per maand zal plaatsvinden....

COR te laat met inroepen nietigheid besluit

Olieconcern Shell is voornemens een nieuwe pensioenregeling in Nederland in te voeren voor nieuwe medewerkers. Deze regeling zal worden ondergebracht in een nieuw op te richten ondernemingspensioenfonds. De bestaande pensioenregeling blijft behouden voor de werknemers die reeds in dienst zijn. Shell...

Niet-ontvankelijk beroep bij de Ondernemingskamer

Een ondernemer besluit op 12 maart 2013, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad, tot stopzetting van een deel van de bedrijfsactiviteiten. Dit gaat gepaard met het ontslag van een aantal medewerkers. Eind mei 2013 herhaalt de bestuurder dat hij zal overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomsten...

Toelichting artikel 27 lid 6

De ondernemingsraad die een beroep op nietigheid heeft gedaan kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen ter uitvoering van het nietige besluit.

Toelichting artikel 27 lid 4 en 5

Het besluit genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad is nietig. De ondernemingsraad dient echter binnen een maand nadat ofwel de ondernemer zijn besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad heeft meegedeeld, ofwel de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing...