THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid

Download hier het Word-document Geachte bestuurder, Ons is gebleken dat u uitvoering geeft aan het besluit tot wijziging van de regeling op het gebied van werkoverleg. U heeft aan de afdelingen ... en ... laten weten dat het werkoverleg in plaats van een keer per twee weken een keer per maand zal plaatsvinden....

Nietigheid besluit

Een besluit over een onderwerp dat onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad, of zonder vervangende toestemming van de kantonrechter of het Gerechtshof, is nietig. De ondernemingsraad moet zich dan wel binnen een maand op de nietigheid...

Werktijdenregeling nietig

Een ondernemer publiceert een nieuw rooster zonder instemming van de ondernemingsraad. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een nietig besluit, ook al is er geen formeel besluit. Het besluit hoeft niet te worden ingetrokken. Het tegenverzoek van de ondernemer om vervangende toestemming wordt...

COR te laat met inroepen nietigheid besluit

Olieconcern Shell is voornemens een nieuwe pensioenregeling in Nederland in te voeren voor nieuwe medewerkers. Deze regeling zal worden ondergebracht in een nieuw op te richten ondernemingspensioenfonds. De bestaande pensioenregeling blijft behouden voor de werknemers die reeds in dienst zijn. Shell...

Meningsverschil tussen ondernemer en OR maakt besluit niet kennelijk onredelijk

Een ondernemer verschilt van mening met zijn ondernemingsraad, aangaande een reorganisatie die wordt ingezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hoewel de ondernemingsraad negatief adviseert, wijkt de ondernemer in zijn besluit niet af van zijn initiële voornemen. De ondernemingsraad stelt...

Nietigheid besluit te laat ingeroepen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft door middel van een brief aan haar Procesmanagers de invoering van een systeem, waarmee kennis kan worden getoetst, bekend gemaakt. Ter discussie staat de vraag of dit besluit instemmingsplichtig is en of de ondernemingsraad in dat geval tijdig de nietigheid van het...

OR heeft geen instemmingsrecht bij wijziging uitvoeringsovereenkomst

Een verzekeringsmaatschappij wil in plaats van de bestaande pensioenregelingen voor verschillende groepen werknemers, één pensioenregeling invoeren voor alle werknemers. Op Europees niveau bestaat tevens het voornemen om alle pensioenverplichtingen samen te brengen in één Europees Pensioenfonds. Met...

Besluit moet worden ingetrokken: motivering onvoldoende

In het kader van de Rijksbrede bezuinigingsoperatie werd aan de ondernemingsraad ter advisering voorgelegd het voornemen tot uitbesteding van werkzaamheden van de onteigeningsunit. De ondernemingsraad adviseerde negatief omdat de uitbesteding niet tot bezuinigingen zou leiden, maar tot hogere kosten....

Toelichting artikel 27 lid 6

De ondernemingsraad die een beroep op nietigheid heeft gedaan kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen ter uitvoering van het nietige besluit.

Toelichting artikel 27 lid 4 en 5

Het besluit genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad is nietig. De ondernemingsraad dient echter binnen een maand nadat ofwel de ondernemer zijn besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad heeft meegedeeld, ofwel de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2