THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Nieuwe medezeggenschap: van ego naar eco

“From eco to eco” is de sloganachtige term waarmee we aanduiden dat we langzaam in een nieuw tijdperk komen. De transitie waar we voor staan wordt ook wel gekenschetst als de overgangen van het denken van “what’s in it for me” naar “what’s in it for us”. Daar kunnen we in de medezeggenschap ook wat ...

Pensioenwet en medezeggenschap

Medezeggenschap zoals deze in de Pensioenwet wordt beschreven, richt zich primair op de deelnemers waarbij het pensioen binnen een pensioenfonds is opgebouwd. Wanneer het pensioen is opgebouwd bij een verzekeraar, bestaat in principe geen medezeggenschap door middel van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan....

Medezeggenschap en arbodienstverlening

Vóór 1 juli 2005 waren bedrijven en instellingen verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst voor het verzuim- en preventiebeleid. Een arbodienst heeft alle gecertificeerde expertise in huis (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidskundige). Op grond...

Historie van de ondernemingsraad

Reeds voor de Wet op de ondernemingsraden van 1950 bestonden in enige ondernemingen overlegorganen. Doorgaans heetten zij ‘kernen’ of ‘personeelscommissies’. Het zijn de eerste vormen van medezeggenschap die binnen ondernemingen ontstonden.

Medezeggenschap in een digitale wereld

In de maatschappij neemt de digitalisering en robotisering in rap tempo toe. Dit beïnvloedt niet alleen het dagelijks leven (van inloggen met DigiD tot aan contactloos betalen) maar ook de arbeid op de werkvloer.

Hoge Raad beperkt medezeggenschap ondernemingsraden bij de overheid

Artikel 46d sub b Wet op de ondernemingsraden beperkt de medezeggenschap van ondernemingsraden bij de overheid ten aanzien van besluiten die vallen onder het begrip primaat van de politiek. Ten aanzien van dergelijke besluiten staat het principebesluit niet ter discussie en heeft de ondernemingsraad...

Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg

De overheid heeft een aantal specifieke bepalingen gegeven voor het te voeren overleg binnen de overheid. Dit is ingegeven door het feit dat binnen de overheid ook plaats moet zijn voor de politieke besluitvorming. In dat kader wordt het onwenselijk geacht dat de medezeggenschap de publieke besluitvorming...

Ondernemingsraad niet ontvankelijk

Een ondernemingsraad gaat akkoord met een voorgenomen herfinanciering, op voorwaarde dat het (vrijwillig) structuurregime wordt ingevoerd, waarbij de ondernemingsraad een deel van de commissarissen mag voordragen. De invoering van het structuurregime loopt onverwacht vertraging op, waarna de ondernemingsraad...

Stappenplan primaat van de politiek

Over de in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) genoemde onderwerpen heeft de ondernemingsraad in beginsel adviesrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorgenomen besluit van bestuurder om werkzaamheden van de onderneming te beëindigingen dan wel in te krimpen of uit te breiden. Een belangrijk...

Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2