THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist

In het reglement van de ondernemingsraad is de situatie dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt, niet geregeld. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die...

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

OR-verkiezingen: kiesgroepen en kiesrechten ingeleende krachten

De ondernemingsraad wil zijn reglement wijzigen. Zo wil de ondernemingsraad het kiesgroepenstelsel afschaffen en actief en passief kiesrecht toekennen aan ‘ingeleenden’ die ten minste 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn. De ondernemer is het niet eens met deze wijzigingen. De kantonrechter ziet...

Medezeggenschapsstructuur grote onderneming

De vakbonden wensen ontbinding van de ondernemingsraad, afschaffing van het kiesgroepenstelsel en nieuwe verkiezingen. Ook willen zij een wijziging van het reglement van de ondernemingsraad in die zin dat het zetelaantal van 17 naar 25 gaat en er dertig handtekeningen zijn vereist voor het indienen van...

Ongeldige verkiezingen

FNV bondgenoten verzoekt de kantonrechter te Utrecht de ondernemingsraadverkiezingen ongeldig te verklaren en de ondernemingsraad op te dragen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Bij de verkiezingen van de nieuwe ondernemingsraad werden dertien leden gekozen, terwijl het reglement van de ondernemingsraad...

Ondernemingsraadsverkiezingen niet uitgesteld

De vakbonden willen dat de aankomende verkiezingen van de ondernemingsraad worden uitgesteld. Zij hebben grote bezwaren tegen het in het ondernemingsraadreglement opgenomen kiesgroepenstelsel. Het winkelpersoneel zou daarin ondervertegenwoordigd zijn en de leidinggevenden oververtegenwoordigd. De vakbonden...

Er is geen overleg over de kandidatenlijst vakbond voor de verkiezingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor verkiezingen van de OR overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de ondernemingsraad daaraan doen?

Toelichting artikel 10 WOR

Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan en de wijze waarop tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad zullen worden vervuld, nader regelen.

Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?

De ondernemingsraad werkt met een lijstenstelsel. De ondernemingsraad vraagt zich af of de volgorde op de vakbondslijst bepaald wordt door de vakbond (bedrijfsledengroep) of door de ondernemingsraad.