THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat is een accountantsverklaring?

Dit artikel gaat over het belang van de zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is gekoppeld aan het jaarverslag. Het belang van het jaarverslag voor de ondernemingsraad spreekt voor zich. Hierin spreekt directie of bestuur zich uit over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Maar...

Toelichting artikel 31b WOR

Het gaat in artikel 31b van de Wet op de ondernemingsraden, zoals uit de verwijzing naar de artikelen 27, 28 en 29 blijkt, om het verstrekken van informatie over sociale aangelegenheden, dus om een sociaal jaarverslag.

Tijd voor het jaarverslag?

De ondernemingsraad is op grond van artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om een OR-jaarverslag te maken. Het is een ideale manier om verantwoording af te leggen aan de achterban. In dit artikel worden tips gegeven hoe je een goed OR-jaarverslag kunt maken.