THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Plan van aanpak functiemix niet instemmingsplichtig

Het bevoegd gezag heeft een plan van aanpak opgesteld over de besteding van functiemixgelden. Dit plan is ter informatie aan de (P)GMR voorgelegd. De (P)GMR is het niet eens met het plan van aanpak. Zij stelt dat ze een instemmingsrecht heeft, en roept de nietigheid van het plan van aanpak in. Volgens...

Rechten van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden

De zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden binnen bedrijven is primair de verantwoordelijkheid voor de werkgever. Om aan deze zorgplicht te voldoen, moet hij een effectief arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Hierbij wordt hij geacht samen te werken met de werknemers (artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet)....

Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken

In een eerdere procedure bij hetzelfde Gerechtshof is voor recht verklaard dat de besluitvorming nog niet was afgerond, en dat de ondernemer alsnog instemming aan de ondernemingsraad moest vragen. De ondernemer heeft dit gedaan, maar heeft het voorgenomen besluit daarna ingetrokken en geen besluit meer...

Afschaffen 'pretverlof' behoeft geen instemming ondernemingsraad

Een werkgever wil een zogenaamd 'pretverlof' (een extra vrije dag voor elke op een gewone werkdag vallende verjaardag en een extra vrije dag voor een lokale festiviteit naar keuze, ijsvrij, enzovoorts) afschaffen. De ondernemingsraad meent dat hij hierover instemmingsrecht heeft. De werkgever meent van...

Experimenten met toezicht instemmingsplichtig

Holland Casino start twee proefprojecten. Het toezicht op de speeltafels wordt verminderd en het toezicht op de medewerkers aangescherpt. Geen van beide besluiten wordt ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. In kort geding eist de ondernemingsraad dat de maatregelen worden gestaakt totdat...

Pilot Lopend Toezicht slepende kwestie

De ondernemingsraad gaat tegen een oordeel van het Gerechtshof in cassatie, nu het Hof heeft beslist dat een (proef)regeling van de ondernemer, die te maken heeft met toezicht op speeltafels inderdaad (naar het standpunt van de ondernemer) niet instemmingsplichtig is. De Hoge Raad beslist op 20 december...

Instemmingsaanvraag

De wet stelt een paar formele eisen aan de instemmingsvraag. De eerste is dat deze schriftelijk is. De tweede dat de ondernemer een overzicht geeft van de beweegredenen tot zijn besluit; dus zeg maar: wat hem ertoe brengt om het besluit te willen nemen. De derde is dat hij een overzicht geeft van de...

Onthouding instemming

Het behoort tot de mogelijkheden dat de ondernemingsraad zijn instemming aan een voorgenomen besluit onthoudt, en de bestuurder dat besluit desondanks neemt. Het is eveneens mogelijk dat de bestuurder het besluit neemt zonder dat hij instemming heeft gevraagd. In die gevallen is het besluit nietig, als...

Weigering instemming OR onredelijk

Een Veiligheidsregio verzoekt om vervangende toestemming bij de kantonrechter om de proeve van bekwaamheid, conform de branchenorm, niet langer vijfjaarlijks maar driejaarlijks te laten afleggen. Naar het oordeel van de kantonrechter komt aan een door een brancheorganisatie ontwikkelde norm groot gewicht...

OR weigert in te stemmen met nieuwe werktijdregeling

Een ondernemingsraad weigert in te stemmen met een nieuwe werktijdregeling. De ondernemer verzoekt daarom de kantonrechter te Breda om vervangende toestemming. Op 31 juli 2012 oordeelt de kantonrechter dat de ondernemingsraad zijn inhoudelijke bezwaren onvoldoende heeft onderbouwd en verleent hij de...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 8