THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verzoek oprichting OR/PVT (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: oprichting OR/PVT* Geachte directeur {geslacht, titel, achternaam}, beste {voornaam}, Al langer is in de Wet op de Ondernemingsraden geregeld dat een onderneming/instelling* met meer dan 50 medewerkers een ondernemingsraad dient te hebben. Ook kan men vrijwillig...

Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?

Maakt het uit of je een ondernemingsraad met daar onder onderdeelcommissies instelt of een centrale ondernemingsraad (COR) met daaronder ondernemingsraden? En zo ja, wat is dan het verschil? Is een COR de overtreffende trap van een ondernemingsraad? Wat zijn de verschillen, en zijn er richtlijnen voor...

Geen rol voor ondernemingsraad bij vormgeving nieuwe medezeggenschap

Een bedrijf wordt (in juridische zin) gesplitst. De oude ondernemingsraad wil invloed op de vormgeving van de medezeggenschap in de nieuw opgerichte onderdelen. De kantonrechter te Zutphen wijst dat verzoek op 28 januari 2020 af, en constateert dat de Nederlandse wetgeving op dit punt niet op orde i...

Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen

De kantonrechter Dordrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De reden is dat de werknemer zich niet kan of wil aanpassen aan de nieuwe structuur en werkwijze van de werkgever na een jarenlang dienstverband. Zijn nevenverzoek tot...

Ondernemingsraden vorderen tevergeefs instelling RvC

Een divisie van een concern wordt afgesplitst. In het adviestraject zegt de bestuurder toe dat er een Raad van Commissarissen wordt ingesteld en dat deze een werknemerscommissaris zal kennen. Als de nieuwe aandeelhouder vervolgens geen Raad van Commissarissen instelt, wenden de ondernemingsraden van...

Bezwaar tegen medezeggenschapsstructuur slaagt niet

De medezeggenschapsstructuur bij het directoraat-generaal Belastingdienst wordt aangepast aan de nieuwe topstructuur. Er worden tien ondernemingsraden ingesteld, negen voor de primaire processen en één voor alle organisatieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van het primaire proces. Een (voormalige)...

Toelichting artikel 48 WOR

De ondernemer die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, maar er nog geen heeft, moet eerst een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opstellen. Het verdient sterke aanbeveling daarbij het voorbeeldreglement van de SER te volgen.

Ter beschikking stellen van ruimte voor oprichten ondernemingsraad

De FNV Horecabond verzoekt de kantonrechter om een ondernemer te veroordelen tot het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad. Onder deze druk komt de ondernemer met een plan. Er meldt zich echter niemand als kandidaat, waarop wordt besloten voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De...

Toelichting artikel 36 WOR

Hoofdstuk 6 van de wet is getiteld 'De algemene geschillenregeling' en bevat de artikelen 36 en 36a. De kantonrechter is in dat kader de bevoegde rechter. Naast deze algemene geschillenregeling wordt in een aantal artikelen expliciet verwezen naar de mogelijkheid de kantonrechter een oordeel te vragen,...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3