THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeld intentieverklaring en voornemen inzake een fusie

Het bestuur van Stichting Het Baken en het bestuur van Stichting Het Honk spreken het voornemen uit over te gaan tot de vorming van een Stichting voor Kinder- en Jeugdrevalidatie.

Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overname

Op welke wijze kan de ondernemingsraad belangrijke zaken regelen die bij een overname spelen? Hoe maak je, om te beginnen, procesafspraken? Leg vast wanneer en hoe je als ondernemingsraad zeker betrokken wilt worden.

De rol van de onderenemingsraad in diverse fasen van fusie- en overnamebesluiten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal stappen die in de besluitvorming zijn te onderscheiden wanneer er sprake is van een fusie of overname en de mogelijke rol van de ondernemingsraad daarbij.

Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?

Welke personele gevolgen kunnen bij besluiten tot fusie of overname aan de orde zijn? En waar dient de ondernemingsraad op te letten?

Vormen van fusies en overnames

Het aantal fusies neemt toe. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van ingrijpende besluiten zoals een fusie. Welke soorten fusies moeten we onderscheiden en wat zijn de diverse gevolgen?

Wat kan een ondernemingsraad doen als het bedrijf wil fuseren met een ander bedrijf?

Een stichting voor kinderopvang wil per se fuseren met een onderwijsinstelling. De ondernemingsraad begrijpt het belang, maar vind een juridische fusie overbodig en onwenselijk voor het behoud van de pedagogische waarden. Hoe doorbreekt de ondernemingsraad deze patstelling?

Voorbeeld intentieverklaring fusie

Download hier het Word-document Bestuur en directie van de Stichting Ziekenhuis A en bestuur en directie van de Stichting Ziekenhuis B verklaren hierbij de intentie te hebben een fusie aan te gaan. Daarmee wordt een belangrijke stap gedaan in de richting van een verdere ontwikkeling en samenwerking van...

Leaseauto arbeidsvoorwaarde; ondanks instemming ondernemingsraad geen eenzijdige wijziging toegestaan

Na een fusie worden de leaseregelingen met instemming van de ondernemingsraad geharmoniseerd. De ondernemer had toegezegd dat medewerkers er als gevolg van harmonisatie niet op achteruit zouden gaan. 9 werknemers blijken na afloop van hun leasecontract van 48 maanden door de werkgever gehouden te worden...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2