THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat is een accountantsverklaring?

Dit artikel gaat over het belang van de zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is gekoppeld aan het jaarverslag. Het belang van het jaarverslag voor de ondernemingsraad spreekt voor zich. Hierin spreekt directie of bestuur zich uit over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Maar...

Van financieel inzicht naar strategische beïnvloeding

Medezeggenschapswerk richt zich voornamelijk op de achterban en het sociaal beleid. Dat is jammer, want veel beslissingen berusten op cijfers. Natuurlijk zijn medewerkers belangrijk, maar inzicht in financiën is essentieel voor grip en invloed op strategie en organisatie.

Bestuurder wil ondernemingsraad geen financiële informatie geven. Wat nu?

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken?

Rommelig adviestraject maakt besluit onredelijk

Een ondernemer besluit tot stopzetting van de financiering van één van de instituten binnen de organisatie. Dat gebeurt zonder de ondernemingsraad om advies te vragen. Een half jaar later ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag tot opheffing van het instituut. Ondanks een negatief advies neemt...

Onmiddellijke voorzieningen bij vennootschap in geldnood

De bestuurder van een vennootschap heeft gelden overgeheveld naar aan een andere vennootschap, als gevolg waarvan de continuïteit van de onderneming van die vennootschap wordt bedreigd. De Ondernemingskamer schorst op 15 mei 2001 deze bestuurder en benoemt in zijn plaats drie anderen, alsmede een commissaris...

Voorgenomen besluit wijziging Corporate Finance structuur niet kennelijk onredelijk

Een internationaal concern gaat over tot invoering van een nieuw financieel model dat alle verschillende modellen waarmee de afdelingen Finance wereldwijd werken, zal vervangen. Daarmee wil het concern een efficiëntere financiële administratie realiseren en werkprocessen standaardiseren op lokaal en...

Participatiebesluit niet aanvaardbaar dan nadat essentiële/opschortende voorwaarden zijn vervuld

Een ondernemer (zorginstelling) kan niet in redelijkheid besluiten tot een risicovolle participatie in het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis, dan nadat invulling is gegeven aan de door hem voorgenomen risicomatigende voorwaarden, te weten adequate schriftelijke vastlegging van overeenstemming met diverse...

Negatief advies ondernemingsraad

Nadat de bestuurder mondeling aan de secretaris van de ondernemingsraad had meegedeeld dat hij het negatieve advies niet overnam en waarom, deelde hij het besluit op 4 november 2003 schriftelijk mee, zonder nadere motivering. De bestuurder heeft dit verzuim verholpen door bij brief van 12 november 2003...

Recht op financiële informatie

Een gemeenschappelijke ondernemingsraad wil weten wat de verschillende werkmaatschappijen hebben bijgedragen aan het financiële resultaat van de moedermaatschappij in 1994. De ondernemer weigert deze informatie te geven. De Bedrijfscommissie voor de Groothandel bepaalde op 6 december 1995 dat de ondernemingsraad...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2