THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Last-in-first-out?

Wanneer op 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treedt, dient de cao te worden aangepast om het last-in-first-out principe te handhaven. Hoewel dit wel de inzet is van de vakbond, wordt in de cao’s vanaf 2015 geen geldige aanpassing getroffen tot behoud van dit principe. In een kort...

Schending van de zorgplicht in het medezeggenschapstraject door bestuurder

Ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de directie om een groot deel van het personeelsbestand te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De ondernemingsraad stelt beroep in bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt dat de bestuurder een onredelijk korte adviestermijn...

Werknemer niet herplaatsbaar, ontbindingsverzoek toewijsbaar

In 2006 heeft een werkgever een omvangrijke reorganisatie doorgevoerd. Na overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. In het kader van de daarna door te voeren organisatiewijziging is de functie van een werknemer komen te vervallen. Hij heeft intern gesolliciteerd naar...

Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit

Naar aanleiding van prestatieafspraken van de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet een universiteit zich verplicht de overhead te reduceren met 50 fte. Het reorganisatieplan voorziet in een nieuwe organisatiestructuur. De bestuurder wenst over de organisatie-eenheid na samenvoeging...

Advies OR betrokken in ontslagprocedure

Om bedrijfseconomische redenen heeft een kinderopvangorganisatie haar ondernemingsraad om advies verzocht voor een reorganisatie, waarbij medewerkers zullen worden ontslagen. De ondernemingsraad adviseert negatief, tenzij er een sociaal plan wordt overeengekomen met de vakbonden. Aangezien de kinderopvangorganisatie...

Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend

Na een positief advies van de ondernemingsraad worden zeventien werknemers ontslagen. Een van de werknemers wijst de ontslagvoorwaarden af. De Almelose kantonrechter oordeelt op 22 oktober 2012 dat het ontbindingsverzoek van de werkgever niet door de beugel kan. Daaraan doet niet af dat de ondernemingsraad...

Geen verband met eerdere reorganisatie

Een ondernemingsraad van een onderneming in beeldverwerkingsoplossingen verzoekt de Ondernemingskamer een besluit tot reorganisatie te verbieden, omdat deze voortvloeit uit een reorganisatie die in april 2015 door de Ondernemingskamer op verzoek van de ondernemingsraad verboden is. Het verlies aan arbeidsplaatsen...

Toelichting artikel 25 lid 1c

Artikel 25 lid 1c van de WOR betreft de situatie waarin de onderneming, of een belangrijk onderdeel daarvan, bijvoorbeeld wordt gesloten. De ondernemingsraad zal zich in deze situatie vooral bezig dienen te houden met de gevolgen van gedwongen ontslag voor de werknemers.

Waarschuwingsbrief aan ondernemingsraadsleden in verband met handelen in strijd met goed werknemerschap

In verband met aangekondigde publieke bezuinigingsmaatregelen start een kunstencentrum een WOR-adviestraject inzake bedrijfsbeëindiging en collectief ontslag. De ondernemingsraad van het kunstencentrum adviseert negatief. De ondernemingsraadleden sturen nog dezelfde dag, zonder medeweten van het kunstencentrum,...