THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingsraad en cao

In de meeste ondernemingen waar ondernemingsraden actief zijn, is een cao geldig. Dat kan een ondernemingscao of een bedrijfstakcao (ook wel sectorcao genoemd) zijn. De ondernemingsraad, en elk ondernemingsraadslid, heeft in dat geval vanuit diverse rollen met de cao te maken.

Ondernemingsraad procedeert over toepassing cao

Bij een beveiligingsbedrijf wordt het loon aan de werknemers uitbetaald per maand. De cao Particuliere Beveiliging schrijft echter loonbetaling per vier weken voor. Het door cao-partijen ingestelde controleorgaan heeft aangedrongen op naleving van de cao in dit opzicht. De ondernemer heeft de ondernemingsraad...

Bc oordeelt over geschil cao-eindejaarsuitkering

Tussen de ondernemingsraad en de ondernemer bestaat een verschil van inzicht over de wijze waarop de doelstellingen ter verkrijging van de cao bepaalde eindejaarsuitkering moeten worden geformuleerd. In het bijzonder betreft het de vraag in hoeverre de financiële resultaten van de onderneming hierbij...

Cao gaat vóór instemming van ondernemingsraad

Een vakbond vordert nakoming van in de cao gemaakte afspraken. De regeling waarop de afspraken betrekking hebben is door de werkgever met instemming van de ondernemingsraad gewijzigd. De kantonrechter Almelo oordeelt op 26 oktober 2010 dat de werkgever de regeling moet blijven toepassen. De cao gaat...

Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming

Een ondernemer verzoekt de kantonrechter om plaatsvervangende toestemming voor wijziging van het rechtspositiereglement dat is overeengekomen met de ondernemingsraad. De kantonrechter Utrecht oordeelt op 12 februari 2016 dat het hier niet gaat om een instemmingsplichtige aangelegenheid, en dat de ondernemer...

Instemmingsrecht bij het afschaffen van salarisindexatie (wijziging beloningssysteem)?

Een afvaldienstverlener besluit in 2013 de salarissen van “boven-cao” medewerkers niet te indexeren. Volgens de Centrale Ondernemingsraad (cor) van het bedrijf is dit besluit instemmingsplichtig. De onderneming heeft echter geen instemming gevraagd. De cor stelt zich op het standpunt dat het besluit...

Eenzijdige wijziging van vaste ploegendiensttoeslag toegestaan

De (senior) bedrijfsvoerders van een Europees netbeheerder hebben jarenlang, in afwijking van de toepasselijke cao, een roosteronafhankelijke ploegendiensttoeslag ontvangen. Deze vaste toeslag is onderdeel uit gaan maken van hun primaire arbeidsvoorwaarden. In verband met de wijziging van de werktijdenregeling...

Verboden leeftijdsonderscheid

Nadat de cao afliep, heeft de werkgever met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) gesloten. Voor de werknemers die niet hebben ingestemd met de AVR, past de werkgever de geëxpireerde cao toe, op artikel 16 Seniorenregeling 55+ na, die volgens de werkgever nietig is. De kantonrechter...

Toelichting artikel 32

In de wet is ruimte gegeven aan een reeds langer bestaande praktijk dat ondernemer en ondernemingsraad nadere afspraken maken, neergelegd in een ondernemingsovereenkomst, ook wel aangeduid als convenant. Naleving van de aldus uitgebreide bevoegdheden kan door de ondernemingsraad op grond van het eerste...

Beloning

De beloning wordt tot de belangrijkste arbeidsvoorwaarden gerekend. Zo gaat bij cao-onderhandelingen doorgaans de meeste media-aandacht uit naar het percentage loonsverhoging dat in de cao is overeengekomen. Ook de individuele medewerker heeft, vooral bij sollicitaties of promotie, meestal ruime belangstelling...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2