THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Ondernemingsraad heeft een benoemingsrecht

De ondernemingsraad van NRC Media heeft een zogenoemde werknemerscommissaris benoemd. De ondernemingsraad beroept zich daarbij op de statuten van NRC Media waarin is bepaald dat de werknemers het recht hebben één van de zes commissarissen te benoemen. De nieuwe eigenaar van NRC Media heeft de benoeming...

Geschil over benoeming commissarissen

Bij een onderneming gaat op korte termijn het zogenoemde structuurregime gelden. Dat regime geeft de ondernemingsraad rechten bij de benoeming van commissarissen. Vlak daarvoor benoemt de ondernemer nog snel drie nieuwe commissarissen, allen functionarissen binnen het concern. De Ondernemingskamer oordeelt...

Toelichting artikel 30

Op grond van artikel 30 van de WOR heeft de ondernemingsraad het recht advies uit te brengen over de benoeming of het ontslag van een bestuurder. Uit de definitie van het begrip 'bestuurder' in artikel 1, eerste lid onder e, volgt dat het adviesrecht van artikel 30 uitsluitend betrekking heeft op degene...

Toelichting artikel 29

In alle gevallen waarin de ondernemer ten behoeve van de in de onderneming werkzame personen een instelling opricht, geldt het bepaalde in artikel 29. Derhalve ook voor een stichting waarin als gevolg van een reorganisatie boventallig geworden werknemers worden gedetacheerd en die het overeengekomen...

De aanpak van de ondernemingsraad om te komen tot een inhoudelijk goed advies

In het volgende worden de stappen doorlopen die van belang zijn bij de benoeming van een bestuurder.

Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders?

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht, en moet de Raad dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden?

Adviesrecht bij benoeming (tijdelijk) bestuurder

Als gevolg van een ziekmelding van de enig bestuurder van de onderneming raakt de Raad van Commissarissen (RvC) belast met het dagelijks bestuur. De RvC besluit een zaakwaarnemer aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de bestuurstaken. De ondernemingsraad meent dat sprake is...

Ondernemingsraad verzoekt om benoeming bestuur

De zittingstermijn van het bestuur van een stichting is verstreken. De bestuurders zijn niet herbenoemd. De stichting kent dus geen bestuur. Daarom verzoekt de ondernemingsraad de rechtbank om vier interim bestuurders te benoemen. Is de ondernemingsraad daartoe bevoegd? De rechtbank laat dit in het midden,...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2