THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 30

Op grond van artikel 30 van de WOR heeft de ondernemingsraad het recht advies uit te brengen over de benoeming of het ontslag van een bestuurder. Uit de definitie van het begrip 'bestuurder' in artikel 1, eerste lid onder e, volgt dat het adviesrecht van artikel 30 uitsluitend betrekking heeft op degene...

Toelichting artikel 29

In alle gevallen waarin de ondernemer ten behoeve van de in de onderneming werkzame personen een instelling opricht, geldt het bepaalde in artikel 29. Derhalve ook voor een stichting waarin als gevolg van een reorganisatie boventallig geworden werknemers worden gedetacheerd en die het overeengekomen...