THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Ondernemingsraad heeft een benoemingsrecht

De ondernemingsraad van NRC Media heeft een zogenoemde werknemerscommissaris benoemd. De ondernemingsraad beroept zich daarbij op de statuten van NRC Media waarin is bepaald dat de werknemers het recht hebben één van de zes commissarissen te benoemen. De nieuwe eigenaar van NRC Media heeft de benoeming...

Geschil over benoeming commissarissen

Bij een onderneming gaat op korte termijn het zogenoemde structuurregime gelden. Dat regime geeft de ondernemingsraad rechten bij de benoeming van commissarissen. Vlak daarvoor benoemt de ondernemer nog snel drie nieuwe commissarissen, allen functionarissen binnen het concern. De Ondernemingskamer oordeelt...

Adviesrecht bij benoeming (tijdelijk) bestuurder

Als gevolg van een ziekmelding van de enig bestuurder van de onderneming raakt de Raad van Commissarissen (RvC) belast met het dagelijks bestuur. De RvC besluit een zaakwaarnemer aan te stellen die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de bestuurstaken. De ondernemingsraad meent dat sprake is...

Ondernemingsraad verzoekt om benoeming bestuur

De zittingstermijn van het bestuur van een stichting is verstreken. De bestuurders zijn niet herbenoemd. De stichting kent dus geen bestuur. Daarom verzoekt de ondernemingsraad de rechtbank om vier interim bestuurders te benoemen. Is de ondernemingsraad daartoe bevoegd? De rechtbank laat dit in het midden,...

Benoeming bestuurders moet ongedaan worden gemaakt

Een ondernemer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom, na de fusie van stichtingen, beide bestuurders van die stichtingen in de nieuwe organisatie permanent aangesteld moeten blijven. Het besluit tot benoeming van de bestuurders moet worden ingetrokken, en de gevolgen moeten ongedaan worden gemaakt. Voor...

Geen besluit wijziging profielschets leden RvC: benoeming niet teruggedraaid

Het feit dat in het verleden enkele personen vanuit het concern zelf zijn benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) en de omstandigheid dat een voorgedragen kandidaat van buiten het concern is afgewezen, is niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van een besluit tot wijziging van de profielschets...