THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Een belonings- of een functiewaarderingssysteem

Een functiewaarderingssysteem is een methodiek met behulp waarvan de zwaarte van de functies in de onderneming ten opzichte van elkaar wordt vastgesteld. Daarbij wordt veelal aan iedere functie, op grond van een analyse van de functiebeschrijving, een aantal punten toegekend.

Ondernemingsraad procedeert over toepassing cao

Bij een beveiligingsbedrijf wordt het loon aan de werknemers uitbetaald per maand. De cao Particuliere Beveiliging schrijft echter loonbetaling per vier weken voor. Het door cao-partijen ingestelde controleorgaan heeft aangedrongen op naleving van de cao in dit opzicht. De ondernemer heeft de ondernemingsraad...

Vervangende toestemming afschaffen jaarlijkse loonsverhoging

De werknemers van een internationaal bedrijf hebben recht op jaarlijkse aanpassing van het salaris (automatische prijscompensatie). De ondernemingsraad stemt niet in met het voorgenomen besluit tot afschaffing hiervan. De kantonrechter verleent op 23 augustus 2013 vervangende toestemming. Het onthouden...

Wijziging beloningssysteem behoeft instemming OR

In de cao voor het Hoger Personeel in de Metalektro is afgesproken dat de cao-verhogingen niet langer gelden voor werknemers die een bruto jaarsalaris ontvangen van € 90.000 of hoger. Het hightechbedrijf dat deze minimum-cao volgt kent daarom cao-verhogingen niet meer toe aan deze groep medewerkers....

Wijziging berekening variabele beloning

Een energiemaatschappij besluit de berekening van het variabele deel van het loon van medewerkers mede te baseren op EBITDA in plaats van EBIT. Dit betekent een wijziging van de twee bestaande regelingen die zien op variabele beloning. Omdat het besluit tot wijziging van de regeling voor het hogere kader...

Beoordelingsregeling en beloningssysteem niet gewijzigd

In het kader van een wereldwijde invoering van een verbeterings- en efficiencyprogramma bij een internationaal autoconcern zullen taken en verantwoordelijkheden tussen het hoofdkantoor, de importeur en de dealer worden herschikt. De werkwijze van de Nederlandse importeur zal hierdoor veranderen. De ondernemingsraad...

Leaseauto arbeidsvoorwaarde; ondanks instemming ondernemingsraad geen eenzijdige wijziging toegestaan

Na een fusie worden de leaseregelingen met instemming van de ondernemingsraad geharmoniseerd. De ondernemer had toegezegd dat medewerkers er als gevolg van harmonisatie niet op achteruit zouden gaan. 9 werknemers blijken na afloop van hun leasecontract van 48 maanden door de werkgever gehouden te worden...

Geen vervangende toestemming voor wijziging beloningssysteem

Een ondernemingsraad stemt niet in met de voorgestelde wijziging van het variabele beloningssysteem. Daarom verzoekt de ondernemer de kantonrechter om vervangende toestemming te geven. De kantonrechter te Amsterdam wijst dit verzoek af. De wijziging betekent namelijk een verslechtering van arbeidsvoorwaarden....

Geen vervangende toestemming voor afschaffen 13e maand na fusie

Een ondernemer vraagt vervangende toestemming om na een fusie de eindejaarsuitkering van een deel van de werknemers aanzienlijk te versoberen. Volgens de kantonrechter wegen de belangen van de ondernemer bij dit voorgenomen besluit niet zwaarder dan de belangen van de ondernemingsraad bij diens weigering...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3