THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Intrekking toelage vanwege fulltime werkzaamheden voor de ondernemingsraad

Een ambtenaar ontvangt voor zijn werkzaamheden een toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden. Deze toelage mag volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden beëindigd en verrekend, omdat de ambtenaar fulltime werkzaamheden voor de ondernemingsraad verricht.

Een belonings- of een functiewaarderingssysteem

Een functiewaarderingssysteem is een methodiek met behulp waarvan de zwaarte van de functies in de onderneming ten opzichte van elkaar wordt vastgesteld. Daarbij wordt veelal aan iedere functie, op grond van een analyse van de functiebeschrijving, een aantal punten toegekend.

Ondernemingsraad procedeert over toepassing cao

Bij een beveiligingsbedrijf wordt het loon aan de werknemers uitbetaald per maand. De cao Particuliere Beveiliging schrijft echter loonbetaling per vier weken voor. Het door cao-partijen ingestelde controleorgaan heeft aangedrongen op naleving van de cao in dit opzicht. De ondernemer heeft de ondernemingsraad...

Vervangende toestemming afschaffen jaarlijkse loonsverhoging

De werknemers van een internationaal bedrijf hebben recht op jaarlijkse aanpassing van het salaris (automatische prijscompensatie). De ondernemingsraad stemt niet in met het voorgenomen besluit tot afschaffing hiervan. De kantonrechter verleent op 23 augustus 2013 vervangende toestemming. Het onthouden...

Bc oordeelt over geschil cao-eindejaarsuitkering

Tussen de ondernemingsraad en de ondernemer bestaat een verschil van inzicht over de wijze waarop de doelstellingen ter verkrijging van de cao bepaalde eindejaarsuitkering moeten worden geformuleerd. In het bijzonder betreft het de vraag in hoeverre de financiële resultaten van de onderneming hierbij...

Wijziging beloningssysteem behoeft instemming OR

In de cao voor het Hoger Personeel in de Metalektro is afgesproken dat de cao-verhogingen niet langer gelden voor werknemers die een bruto jaarsalaris ontvangen van € 90.000 of hoger. Het hightechbedrijf dat deze minimum-cao volgt kent daarom cao-verhogingen niet meer toe aan deze groep medewerkers....

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: overgangsregeling

Een werkgever gaat na instemming van de personeelsvertegenwoordiging en overleg met de bonden over tot invoering van een nieuw personeelsreglement, dat voor een werknemer ten nadele van hem uitwerkt. Op 22 december 2011 oordeelt de kantonrechter Groningen dat de werkgever voldoende belang heeft voor...

Wijziging berekening variabele beloning

Een energiemaatschappij besluit de berekening van het variabele deel van het loon van medewerkers mede te baseren op EBITDA in plaats van EBIT. Dit betekent een wijziging van de twee bestaande regelingen die zien op variabele beloning. Omdat het besluit tot wijziging van de regeling voor het hogere kader...

Leaseauto arbeidsvoorwaarde; ondanks instemming ondernemingsraad geen eenzijdige wijziging toegestaan

Na een fusie worden de leaseregelingen met instemming van de ondernemingsraad geharmoniseerd. De ondernemer had toegezegd dat medewerkers er als gevolg van harmonisatie niet op achteruit zouden gaan. 9 werknemers blijken na afloop van hun leasecontract van 48 maanden door de werkgever gehouden te worden...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3