THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wel of geen topfunctionaris? Ondernemingsraad en topinkomens

Een semi-publieke instelling moet reorganiseren. Vervolgens is het de vraag of een directeur moet worden beschouwd als topfunctionaris (met gevolgen voor de maximale ontslagvergoeding). De rechtbank Midden-Nederland oordeelt op 23 september 2016 dat deze vraag deels positief en deels negatief moet worden...

Vervangende toestemming afschaffen jaarlijkse loonsverhoging

De werknemers van een internationaal bedrijf hebben recht op jaarlijkse aanpassing van het salaris (automatische prijscompensatie). De ondernemingsraad stemt niet in met het voorgenomen besluit tot afschaffing hiervan. De kantonrechter verleent op 23 augustus 2013 vervangende toestemming. Het onthouden...

Bc oordeelt over geschil cao-eindejaarsuitkering

Tussen de ondernemingsraad en de ondernemer bestaat een verschil van inzicht over de wijze waarop de doelstellingen ter verkrijging van de cao bepaalde eindejaarsuitkering moeten worden geformuleerd. In het bijzonder betreft het de vraag in hoeverre de financiële resultaten van de onderneming hierbij...

Wijziging beloningssysteem behoeft instemming OR

In de cao voor het Hoger Personeel in de Metalektro is afgesproken dat de cao-verhogingen niet langer gelden voor werknemers die een bruto jaarsalaris ontvangen van € 90.000 of hoger. Het hightechbedrijf dat deze minimum-cao volgt kent daarom cao-verhogingen niet meer toe aan deze groep medewerkers....

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: overgangsregeling

Een werkgever gaat na instemming van de personeelsvertegenwoordiging en overleg met de bonden over tot invoering van een nieuw personeelsreglement, dat voor een werknemer ten nadele van hem uitwerkt. Op 22 december 2011 oordeelt de kantonrechter Groningen dat de werkgever voldoende belang heeft voor...

Wijziging berekening variabele beloning

Een energiemaatschappij besluit de berekening van het variabele deel van het loon van medewerkers mede te baseren op EBITDA in plaats van EBIT. Dit betekent een wijziging van de twee bestaande regelingen die zien op variabele beloning. Omdat het besluit tot wijziging van de regeling voor het hogere kader...

Leaseauto arbeidsvoorwaarde; ondanks instemming ondernemingsraad geen eenzijdige wijziging toegestaan

Na een fusie worden de leaseregelingen met instemming van de ondernemingsraad geharmoniseerd. De ondernemer had toegezegd dat medewerkers er als gevolg van harmonisatie niet op achteruit zouden gaan. 9 werknemers blijken na afloop van hun leasecontract van 48 maanden door de werkgever gehouden te worden...

Geen vervangende toestemming voor wijziging beloningssysteem

Een ondernemingsraad stemt niet in met de voorgestelde wijziging van het variabele beloningssysteem. Daarom verzoekt de ondernemer de kantonrechter om vervangende toestemming te geven. De kantonrechter te Amsterdam wijst dit verzoek af. De wijziging betekent namelijk een verslechtering van arbeidsvoorwaarden....

Geen vervangende toestemming voor afschaffen 13e maand na fusie

Een ondernemer vraagt vervangende toestemming om na een fusie de eindejaarsuitkering van een deel van de werknemers aanzienlijk te versoberen. Volgens de kantonrechter wegen de belangen van de ondernemer bij dit voorgenomen besluit niet zwaarder dan de belangen van de ondernemingsraad bij diens weigering...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3