THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gerechtvaardigd vertrouwen op basis van de adviesaanvraag?

In verband met de sluiting van een locatie wordt een standplaatswijziging voor ongeveer 330 medewerkers aangekondigd. De aan de centrale ondernemingsraad (COR) gerichte adviesaanvraag meldt een peildatum voor het berekenen van de toegenomen reistijd van medewerkers. In een addendum op de adviesaanvraag...

Strategisch omgaan met het adviesrecht

Bestuurders oefenen nogal eens druk uit bij een adviesaanvraag. Ga daar als ondernemingsraad niet op in, handel strategisch en vergroot de kans op invloed.

Hoe goed kan jouw ondernemingsraad adviseren?

Adviseren. De ondernemingsraad doet het voortdurend, gevraagd en ongevraagd. Maar hoe kun je die adviesfunctie zo goed mogelijk invullen? Leg je bijvoorbeeld de nadruk op de inhoud of zijn er nog andere strategieën?

Geen advies gevraagd

Een werkgever heeft besloten tot reorganisatie wegens bedrijfseconomische noodzaak. Voor bijna de helft van de medewerkers werd ontslag aangevraagd. Met het oog op deze reorganisatie heeft de werkgever met de vakbonden een sociaal plan afgesloten, dat als cao is aangemeld. Een werkneemster vordert in...

Welke rechtsgang bij niet naleving van besluit

Na een gunstig advies van de ondernemingsraad stelt een leer-werkbedrijf het formatieplan van de nieuwe organisatie vast en gaat over tot toepassing daarvan. De ondernemingsraad constateert dat er echter meer ambtenaren boventallig worden verklaard dan uit het formatieplan volgt. Bovendien handelt de...

De redelijke adviestermijn

Een ondernemer neemt een besluit zonder advies af te wachten. Ondernemingsraad en ondernemer verschillen van mening over afspraken die gemaakt zouden zijn over de uiterste adviesdatum. De Ondernemingskamer oordeelt op 26 november 2010 dat het besluit kennelijk onredelijk is.

Intentieverklaring tot samenwerking zonder adviesaanvraag

Een ondernemer heeft een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarin heeft de ondernemer zich in aanloop tot de voorgenomen fusie gebonden aan bestuurlijke samenwerking en intensivering van de samenwerking tussen de werkorganisaties. Bovendien werd de wederpartij in de overeenkomst als exclusieve...

Verantwoordelijkheid bestuurder voor adviestraject

Tijdens een adviestraject inzake een voorgenomen reorganisatie blijft de ondernemingsraad (or), ondanks herhaalde informatieverzoeken van zijn kant, te weinig concreet geïnformeerd door de bestuurder. Daar komt bij dat zowel de bestuurder als de or zich meer met de discussie over de verlenging van de...

Besluit tot inkrimping niet kennelijk onredelijk

De ondernemingsraad verzet zich tegen een besluit tot inkrimping, en voert aan dat de adviesprocedure nog niet is afgerond. De Ondernemingskamer oordeelt echter op 2 april 2014 dat de ondernemingsraad wel degelijk heeft geadviseerd en de ondernemer voldoende duidelijk heeft gemaakt dat en waarom hij...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3