THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing

In het kader van de adviesprocedures over de reorganisatie van de Belastingdienst en de daaraan gekoppelde huisvestingsnota heeft de bestuurder de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij herhaling laten weten voorkeur te hebben voor verplaatsing van de vestiging Belastingdienst in Lelystad naar Almere. De...

Tijdelijke wijziging bevoegdheden adviesplichtig

Anders dan de Staat meende, kan, ook indien met behoud van de formele organisatiestructuur een tijdelijke wijziging wordt gebracht in de wijze waarop aan die structuur nader vorm wordt gegeven of binnen die structuur functies worden toebedeeld, sprake zijn een adviesplichtig besluit op grond van artikel...

Besluit tot wijziging statuten niet kennelijk onredelijk

De statuten van een bedrijf genaamd de Limgroup BV (Limgroup) en haar 100%-aandeelhouder Asparagus Beheer BV (Asparagus) worden gewijzigd. De nieuwe statuten bepalen dat er een Raad van Commissarissen (RvC) wordt ingesteld op het niveau van Asparagus. Een minderheid van de leden mag volgens de statuten...

Adviesrecht kernbegrippen

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden komt de ondernemingsraad het adviesrecht toe als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming...

Intentieverklaring tot samenwerking zonder adviesaanvraag

Een ondernemer heeft een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarin heeft de ondernemer zich in aanloop tot de voorgenomen fusie gebonden aan bestuurlijke samenwerking en intensivering van de samenwerking tussen de werkorganisaties. Bovendien werd de wederpartij in de overeenkomst als exclusieve...

Adviesrecht over instellen onderzoekscommissie?

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een commissie ingesteld om de werkzaamheden van een onderdeel van het ministerie te onderzoeken. De ondernemingsraad van dit onderdeel is van mening dat er sprake is van een adviesplichtig besluit op grond van de Wet op de ondernemingsraden...

Ondernemingsraad krijgt alsnog gelijk: besluit was adviesplichtig

De Algemene Inspectiedienst (AID) besluit om tijdelijk een groep arbeidskrachten van buiten de onderneming in te huren. De ondernemer meent dat hiervoor geen advies van de ondernemingsraad (OR) nodig is. De OR denkt hier anders over en vraagt (nadat het besluit al is uitgevoerd) de Bedrijfscommissie...

Geringe investeringen; geen adviesplicht

Een ondernemer zendt de ondernemingsraad (OR) een aantal offertes voor het waterdicht maken van de vloer van de expeditieruimte. Op voorstel van de OR voert een bepaald bedrijf het werk uit. Vervolgens besluit de ondernemer in het kader van deze werkzaamheden een aantal andere activiteiten te laten verrichten....

Adviesplicht nog niet aan de orde

De ondernemingsraad van een welzijnsinstelling meent dat een aantal door de ondernemer ingezette acties tezamen aangemerkt moeten worden als een besluit waarover advies had moeten worden gevraagd. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam oordeelt op 30 mei 2012 dat deze acties kunnen uitmonden...

Geen adviesplichtige impliciete koerswijziging

De Raad van Toezicht van een Centrum voor de Kunsten schorst de directeur en vraagt de ondernemingsraad om advies over het voornemen de directeur te ontslaan. De ondernemingsraad adviseert negatief. Omdat de gemeente mogelijk de subsidie van het centrum zal gaan verminderen, vraagt de Raad van Toezicht...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4