THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geschil over vergoeding van (hoge) kosten deskundige

Een voormalige oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) van een islamitische basisschool is in beroep gekomen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van 17 februari 2020, gewezen tussen de OMR van de basisschool en Stichting Noor, de stichting die de basisschool in...

Stappenplan om tot een ondernemingsovereenkomst te komen

In dit stappenplan een methode om tot een ondernemingsovereenkomst te komen.

Kosten advocaten cliëntenraad voor rekening van zorginstelling

Een zorgaanbieder moet de kosten van het voeren van een cassatieprocedure betalen. De cliëntenraad heeft de zorgaanbieder vooraf in de kennis gesteld van de procedure en een eerste inschatting gegeven van de kosten. Dat de rekening hoger uitvalt, betekent niet dat deze voor rekening van de cliëntenraad...

Juridische kosten ondernemingsraad niet vergoed

De openbaarvervoer concessie van het gebied De Meijerij/Oost Brabant is op 1 januari 2007 overgegaan van busmaatschappij BBA naar Arriva. De ondernemingsraad van de concessie heeft tegen Arriva een procedure bij de kantonrechter gevoerd over het voortbestaan van de ondernemingsraad na de overgang van...

Zelforganisatie

In zorgorganisaties is de ontwikkeling van zelforganisatie nogal omstreden. Eén ding is zeker, de ondernemingsraad is belangrijker dan ooit, mits zij in staat is om de ontwikkeling van zelforganisatie te stimuleren.

Zelfsturende teams

In de zorg- en welzijnssector schieten zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond. De professional staat centraal, waardoor deze de klant centraal kan stellen.

Laat je niet opjagen in de besluitvorming

We leven in een maatschappij waar alles snel moet gaan. Ook in de ondernemingsraad hebben we te maken met krappe deadlines en rigide tijdsverwachtingen van de bestuurder en van de achterban. Zorg ondanks de tijdsdruk dat de ondernemingsraad uitstraalt dat het alles onder controle heeft en in alle kalmte...

Instellen commissies

De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid op eigen initiatief een of meer commissies in te stellen. Een ondernemingsraad zal commissies instellen indien dit nodig is om zijn taak goed te kunnen vervullen. Van belang is dat de Raad dit in goed overleg met de ondernemer doet. Er zijn drie soorten commissies...

Financiering van faciliteiten

De ondernemingsraad zal, wil hij zijn taken behoorlijk kunnen uitoefenen, bepaalde kosten moeten maken, zoals het aanschaffen van vakliteratuur en reiskosten. Deze kosten zijn zeer verschillend van aard. De ondernemer is wettelijk verplicht de kosten te dragen, voor zover deze te maken hebben met het...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 6