THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Besluit GOR om instemming te onthouden wordt onredelijk beoordeeld

Een werkgever heeft aan de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) instemming verzocht over twee besluiten die het beoordelingssysteem wijzigen. De GOR besluit zijn instemming te onthouden. De werkgever heeft vervolgens de kantonrechter verzocht vervangende toestemming te verlenen. De kantonrechter...

Invloed op het besluit

Het recht op instemming betekent: de mogelijkheid om wel of niet akkoord gaan met het besluit van de bestuurder. Dat is mooi, maar het kan nog mooier: de bestuurder tot een ander besluit brengen.

Gebruik het instemmingsrecht om afspraken te maken

Sommige risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E’s) worden opgesteld zonder dat daar één persoon van de werkvloer aan te pas komt. Het laat zich raden dat kwaliteit en draagvlak dan te wensen overlaten. Gelukkig zijn er manieren om het beter te doen.

Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken

In een eerdere procedure bij hetzelfde Gerechtshof is voor recht verklaard dat de besluitvorming nog niet was afgerond, en dat de ondernemer alsnog instemming aan de ondernemingsraad moest vragen. De ondernemer heeft dit gedaan, maar heeft het voorgenomen besluit daarna ingetrokken en geen besluit meer...

Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid

Download hier het Word-document Geachte bestuurder, Ons is gebleken dat u uitvoering geeft aan het besluit tot wijziging van de regeling op het gebied van werkoverleg. U heeft aan de afdelingen ... en ... laten weten dat het werkoverleg in plaats van een keer per twee weken een keer per maand zal plaatsvinden....

Afschaffen 'pretverlof' behoeft geen instemming ondernemingsraad

Een werkgever wil een zogenaamd 'pretverlof' (een extra vrije dag voor elke op een gewone werkdag vallende verjaardag en een extra vrije dag voor een lokale festiviteit naar keuze, ijsvrij, enzovoorts) afschaffen. De ondernemingsraad meent dat hij hierover instemmingsrecht heeft. De werkgever meent van...

Geen instemmingsrecht over afvloeiingsregeling

Na het vertrek van drie leden van het managementteam en geruchten over de met een van hen getroffen afvloeiingsregeling stelt de ondernemingsraad dat hem ten onrechte geen instemming is gevraagd inzake de afvloeiingsregelingen. De ondernemingsraad heeft de nietigheid ingeroepen en vordert het besluit...

Experimenten met toezicht instemmingsplichtig

Holland Casino start twee proefprojecten. Het toezicht op de speeltafels wordt verminderd en het toezicht op de medewerkers aangescherpt. Geen van beide besluiten wordt ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. In kort geding eist de ondernemingsraad dat de maatregelen worden gestaakt totdat...

Pilot Lopend Toezicht slepende kwestie

De ondernemingsraad gaat tegen een oordeel van het Gerechtshof in cassatie, nu het Hof heeft beslist dat een (proef)regeling van de ondernemer, die te maken heeft met toezicht op speeltafels inderdaad (naar het standpunt van de ondernemer) niet instemmingsplichtig is. De Hoge Raad beslist op 20 december...

Instemmingsaanvraag

De wet stelt een paar formele eisen aan de instemmingsvraag. De eerste is dat deze schriftelijk is. De tweede dat de ondernemer een overzicht geeft van de beweegredenen tot zijn besluit; dus zeg maar: wat hem ertoe brengt om het besluit te willen nemen. De derde is dat hij een overzicht geeft van de...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 6