THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 35d WOR

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn (zogeheten 10– ondernemingen) kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Anders dan bij een 10-50 onderneming kan de ondernemer daartoe niet worden verplicht. Wel geldt dat de personeelsvertegenwoordiging...

Toelichting artikel 35c WOR

De instellingsgrens voor ondernemingsraden is gesteld op 50 werknemers, ongeacht de omvang van hun dienstverband. In ondernemingen met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers geldt het bepaalde in artikel 35b WOR.

Toelichting artikel 36 WOR

Hoofdstuk 6 van de wet is getiteld 'De algemene geschillenregeling' en bevat de artikelen 36 en 36a. De kantonrechter is in dat kader de bevoegde rechter. Naast deze algemene geschillenregeling wordt in een aantal artikelen expliciet verwezen naar de mogelijkheid de kantonrechter een oordeel te vragen,...

Toelichting artikel 36a WOR

Artikel 36a betreft de nakoming van het bepaalde in artikel 35b. In artikel 35b wordt aan de ondernemer die een onderneming in stand houdt met tussen de tien en vijftig werknemers de verplichting opgelegd met die werknemers overleg te voeren.

Toelichting artikel 28

Aan de ondernemingsraad wordt een stimulerende taak toegekend met betrekking tot de naleving van de in de onderneming geldende voorschriften (lid 1), de bevordering van het werkoverleg, het overdragen van bevoegdheden (lid 2), het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling...

Toelichting artikel 30

Op grond van artikel 30 van de WOR heeft de ondernemingsraad het recht advies uit te brengen over de benoeming of het ontslag van een bestuurder. Uit de definitie van het begrip 'bestuurder' in artikel 1, eerste lid onder e, volgt dat het adviesrecht van artikel 30 uitsluitend betrekking heeft op degene...

Toelichting artikel 29

In alle gevallen waarin de ondernemer ten behoeve van de in de onderneming werkzame personen een instelling opricht, geldt het bepaalde in artikel 29. Derhalve ook voor een stichting waarin als gevolg van een reorganisatie boventallig geworden werknemers worden gedetacheerd en die het overeengekomen...

Toelichting artikel 32

In de wet is ruimte gegeven aan een reeds langer bestaande praktijk dat ondernemer en ondernemingsraad nadere afspraken maken, neergelegd in een ondernemingsovereenkomst, ook wel aangeduid als convenant. Naleving van de aldus uitgebreide bevoegdheden kan door de ondernemingsraad op grond van het eerste...

Toelichting artikel 27 lid 1b

Een arbeids- en rusttijdenregeling betreft het reguliere patroon van de begin- en eindtijden en de pauzetijden en niet het aantal uren dat moet worden gewerkt. De implementatie van arbeidstijdverkorting lijkt zozeer op een werktijdenregeling (thans aangeduid als arbeidstijdenregeling) dat ook daarover...

Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...