THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 8 WOR

In het reglement staan de procedures die de ondernemingsraad bij zijn functioneren in acht moet nemen. Wil de ondernemingsraad voorkomen dat hem kan worden verweten zich niet aan de formele regels te hebben gehouden, dan is het zaak het reglement strikt na te leven. Juist daarom is het ook noodzakelijk...

Algemene toelichting Wet op de ondernemingsraden

De minister is onder meer belast met het goedkeuren van verordeningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot de inhoud van het reglement (artikel 8, tweede lid). Daarnaast kan de minister regels stellen ten aanzien van de verslaglegging van de bedrijfscommissies, die jaarlijks aan de...