THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 35c WOR

De instellingsgrens voor ondernemingsraden is gesteld op 50 werknemers, ongeacht de omvang van hun dienstverband. In ondernemingen met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers geldt het bepaalde in artikel 35b WOR.

Algemene toelichting Wet op de ondernemingsraden

De minister is onder meer belast met het goedkeuren van verordeningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot de inhoud van het reglement (artikel 8, tweede lid). Daarnaast kan de minister regels stellen ten aanzien van de verslaglegging van de bedrijfscommissies, die jaarlijks aan de...