THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aanpassing pensioenregeling toegestaan

Een vereniging van gepensioneerden verzet zich tegen aanpassing van de toeslagregeling. De kantonrechter Midden-Nederland oordeelt op 23 januari 2019 dat de centrale ondernemingsraad (COR) destijds heeft ingestemd met de wijziging. Dat geldt ook voor het verantwoordingsorgaan waarin zowel de COR als...

Beëindiging autoleaseregeling

Een verzekeringsmaatschappij en één van haar werknemers wenden zich in gezamenlijkheid tot de kantonrechter met de vraag een beslissing te geven inzake een geschil over het niet langer ter beschikking willen stellen van een bedrijfsauto. De kantonrechter vindt dat de verzekeraar voldoende zwaarwegende...

Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig

In 2014 heeft een ondernemingsraad ingestemd met de zogenoemde Richtlijn vervallen functieplaatsen. Nadat de ondernemingsraad en de ondernemer geen overeenstemming met elkaar weten te bereiken over een aanpassing van deze richtlijn in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid, bericht de...

Geen instemmingsrecht over wisseling pensioenuitvoerder

De ondernemingsraad van Holland Casino claimt instemmingsrecht over het besluit van de werkgever om van pensioenuitvoerder te wisselen. De kantonrechter Den Haag constateert op 22 mei 2017 dat het besluit al genomen was voordat de OR op grond van de WOR instemmingsrecht over dit onderwerp werd toegekend,...

Ontbreken instemming ondernemingsraad en vakbonden leidt niet tot kennelijk onredelijk ontslag

De arbeidsovereenkomst van een 55-jarige werkneemster (7.5 jaar in dienst) wordt in het kader van een reorganisatie opgezegd. Ook 22 andere werknemers worden ontslagen. De werkneemster vindt het ontslag kennelijk onredelijk, met name omdat de ondernemingsraad en de vakbonden niet hebben ingestemd met...

Geen recht op uitbetaling toekomstige pensioenschade

Door de overgang naar een andere pensioenregeling heeft de werknemer pensioenschade geleden. Omdat zijn dienstverband is beëindigd maakt de werknemer aanspraak op de door de werkgever met de ondernemingsraad afgesproken compensatieregeling. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest van 27...

Sprake van onderneming in de zin van de WOR?

Een ondernemingsraad wordt opgeheven doordat de daaraan ten grondslag liggende onderneming niet meer kwalificeert als onderneming in de zin van de WOR. De ondernemingsraad verzoekt instandhouding van de ondernemingsraad. Op 28 mei 2004 oordeelt de kantonrechter Groningen dat er geen sprake is van een...

Niet tijdig advies uitgebracht

In een adviesprocedure had de ondernemer de ondernemingsraad een paar keer een termijn gesteld waarop het advies moest worden uitgebracht. De ondernemingsraad had gezegd nog informatie te willen, maar niet aangegeven om welke informatie het ging. Uiteindelijk heeft de ondernemer een reorganisatiebesluit...

Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad

Een directeur/WOR-bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn ontslag niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de ondernemingsraad niet in de gelegenheid is gesteld om hierover vooraf te adviseren. Het Gerechtshof te Amsterdam volgt deze opvatting niet. Op 20 mei 1999 oordeelt het Hof dat het adviesrecht...

Faillissement ten onrechte aangevraagd

Het staat aandeelhouders vrij om de activiteiten van de vennootschap waarvan zij aandeelhouder zijn te staken. Indien de bestuurder van een vennootschap zelf faillissement aanvraagt terwijl de vennootschap niet in een toestand verkeerde dat zij had opgehouden te betalen, handelt hij onrechtmatig. De...