THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Belanghebbende als bedoeld in artikel 36 WOR

De onderneming waarin de werknemer werkzaam is, stelt een medezeggenschapsorgaan in dat niet voldoet aan de Wet op de ondernemingsraden. De werknemer verzoekt de rechter te oordelen dat de onderneming dit alsnog doet. Op 31 augustus 2012 oordeelt de kantonrechter te Utrecht dat ook een individuele werknemer...

Rechter geeft toestemming voor plattere medezeggenschapsstructuur

Een ondernemer is voornemens een plattere organisatiestructuur in te voeren, en in het verlengde daarvan ook een plattere medezeggenschapsstructuur. De ondernemingsraad van één van de onderdelen verzet zich tegen dit voornemen. De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelt op 29 januari 2019 echter dat...

Instelling gemeenschappelijke ondernemingsraad het meest bevorderlijk voor de juiste toepassing van de WOR

Een drietal ondernemingsraden, alsmede één personeelsvertegenwoordiging van de Nederlandse tak van een internationale onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging van en de handel in hulpmiddelen gebruikt bij de winning van olie en gas, heeft zich aanvankelijk tot de Bedrijfscommissie Markt I...

Ondernemingsraad te vroeg met bemiddeling

Een ondernemer is van plan een nieuwe medezeggenschapstructuur aan te passen. Daarbij wordt de centrale ondernemingsraad opgeheven en wordt in het vervolg gewerkt met een ondernemingsraad en zogenoemde medezeggenschapskamers die aan de ondernemingsraad adviseren. De ondernemingsraad van een bedrijfsonderdeel...

Eis tot oprichting aparte or opnieuw afgewezen

Werknemers van een met sluiting bedreigd onderdeel van een groot bedrijf eisen oprichting van een aparte ondernemingsraad voor hun vestiging, die vervolgens mag adviseren over de toekomst van het bedrijf. In een in september 2011 gevoerd kort geding worden hun eisen afgewezen. Datzelfde gebeurt op 27...

Belanghebbende in de zin van artikel 36 WOR?

Een werknemer was lid van de ondernemingsraad van een onderneming. De onderneming (B. B.V.) heeft zijn bedrijfsactiviteiten per 1 februari 2016 feitelijk beëindigd, maar betaalt de werknemer wel zijn salaris door. De onderneming maakt deel uit van een groep ondernemingen (B. c.s.). De werknemer verzoekt...

Vakbond vordert (terecht?) instelling ondernemingsraad

Binnen een onderneming zijn meer dan vijftig personen werkzaam, maar er is geen ondernemingsraad. Er is namelijk niet genoeg animo. De medezeggenschap is daarom op een andere manier geregeld namelijk via werkgroepen. Een vakbond, die leden heeft onder de werknemers van deze onderneming, vordert instelling...

Vakbond niet toegelaten in geschil over instellen ondernemingsraad

Bij een onderneming met meer dan vijftig werknemers is geen ondernemingsraad ingesteld. FNV eist dat dit wel gebeurd, maar wordt door de Rotterdamse kantonrechter op 14 november 2014 niet ontvankelijk verklaard.

Taxibedrijf stelt toch een ondernemingsraad in

Een taxibedrijf voldoet aan het criterium van vijftig werknemers, maar weigert halsstarrig een ondernemingsraad in te stellen, ook na acties door de vakorganisatie. Pas na het aanhangig maken van een bemiddelingsverzoek bij de bedrijfscommissie wordt er een toezegging gedaan om een ondernemingsraad op...

Ondernemers moeten gemeenschappelijke OR instellen

De personeelsvertegenwoordiging van een organisatie wil dat er een gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt ingesteld in plaats van per onderdeel een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging. De ondernemer ziet daar echter niets in maar is wel bereid een vrijwillige ondernemingsraad in te stellen....