THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Artikel 27 lid 1 sub b arbeids- en rusttijdenregeling

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR).

Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder

De ondernemingsraad heeft het recht om te adviseren over het benoemen van zijn nieuwe bestuurder (zie artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden WOR). Het betreft een zogenoemd zwak adviesrecht. Het mag een advies uitbrengen, maar de inhoudelijke beslissing kan uiteindelijk niet aan de rechter worden...

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht kan wel worden gezien als het belangrijkste recht van de ondernemingsraad. Het betreft immers de mogelijkheid om belangrijke organisatorische (en ook vaak strategisch georiënteerde) besluiten te beoordelen. Het is dan ook een zwaar recht. Het betreffende adviesrecht is in artikel 25 WOR...

Invloed met adviesrecht

Wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit bij de ondernemingsraad neerlegt, neemt de druk op de ondernemingsraad toe. Er moet zo snel mogelijk een advies komen, waarna de bestuurder het besluit kan uitvoeren. Echter, wil de ondernemingsraad toch alle rust nemen om over het besluit inhoudelijk te...

Een werkplan in 9 stappen

Hoe krijgt de ondernemingsraad een beetje grip op alle werkzaamheden? Wellicht kan een werkplan helpen. In dit artikel wordt laten zien hoe de ondernemingsraad in een paar stappen een werkplan in elkaar kan timmeren.

Werken aan de vergadervaardigheden

Veel vergaderingen of bijeen komsten waar de ondernemingsraad bij aanwezig is, kunnen vaak effectiever en doelmatiger. Een OR die goed voorbereid aan een vergadering begint, kan echt tijdwinst boeken. Als je dus de vergadervaardigheden verbetert dan haal je meer uit de overleggen.

Gelijk hebben of gelijk krijgen

In een overleg met de bestuurder zijn er leden van de ondernemingsraad die vol en fanatiek de discussie aangaan. Ze verliezen zichzelf in het proberen hun gelijk te halen. Dat stuit de bestuurder tegen de borst en dan is de discussie al gauw voorbij. Doe een stap terug, creëer ruimte en kies je moment....

Leiderschap binnen de ondernemingsraad

Ondernemingsraadsleden praten graag over tekortkomingen van leidinggevenden. Maar hoe staat het met de kwaliteit van het leiderschap binnen de ondernemingsraad zelf? Hoe kunnen ondernemingsraadsleden meer verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen? Kortom, beoordeel zelf eens de kwaliteit van het...