THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 35 WOR

Ten aanzien van de centrale en groepsondernemingsraad is een aantal artikelen `van overeenkomstige toepassing' verklaard. Het betreft hier:

Toelichting artikel 35d WOR

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn (zogeheten 10– ondernemingen) kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Anders dan bij een 10-50 onderneming kan de ondernemer daartoe niet worden verplicht. Wel geldt dat de personeelsvertegenwoordiging...

OR kan geen beroep doen op voortbestaan

De ondernemingsraad van een busmaatschappij stelt dat na het verlies van de concessie aan een zusteronderneming hij is blijven voortbestaan. De kantonrechter te Utrecht komt in een uitspraak van 29 augustus 2012 tot de conclusie dat van afspraken (mede door de gewijzigde situatie) niet is gebleken. Ook...

Verkiezingsprocedure in strijd met or-reglement en WOR

De ondernemingsraad van een openbaarvervoersbedrijf organiseert verkiezingen en installeert vervolgens de nieuwe ondernemingsraad. Een vakbond vordert in kort geding herinstallatie van de afgetreden ondernemingsraad, zodat die opnieuw verkiezingen organiseert. De verkiezingsprocedure is volgens de vakbond...

De ondernemingsraad bestaat nog

Een spoorwegonderneming die zich toelegt op goederenvervoer wenst de werkzaamheden van de financiële afdeling naar Warschau te verplaatsen. Op het moment dat de ondernemingsraad zijn adviesrecht hieromtrent wil uitoefenen, stelt de bestuurder zich op het standpunt dat de ondernemingsraad heeft opgehouden...

Medezeggenschapstructuren

Een van de grootste gemeenten in het land heeft in 2013 een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld. Deze is, na een adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad (COR), per 1 januari 2015 ingevoerd. In de nieuwe structuur is sprake van 36 resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE), onderverdeeld in...

OR te vroeg met bemiddeling

Een ondernemer is van plan een nieuwe medezeggenschapstructuur aan te passen. Daarbij wordt de centrale ondernemingsraad opgeheven en wordt in het vervolg gewerkt met een ondernemingsraad en zogenoemde medezeggenschapskamers die aan de ondernemingsraad adviseren. De ondernemingsraad van een bedrijfsonderdeel...

Goede toepassing WOR

Op gemeenschappelijk verzoek van de in een groep verbonden ondernemers enerzijds en de cor en de drie ondernemingsraden anderzijds beslist de kantonrechter te Rotterdam dat een medezeggenschapsstructuur met meerdere ondernemingsraden en een cor voorlopig het meest bevorderlijk is voor een goede toepassing...

Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...

Toelichting artikel 27 lid 1m

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet is een gevolg van Europese rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van werknemers die misstanden aan de kaak durven te stellen, de zogeheten klokkenluiders.