THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 27 lid 1e

Tot het aanstellingsbeleid behoren de bestaande sollicitatieprocedure, het beleid de voorkeur te geven aan interne sollicitanten, de uitvoering van de in vele cao's neergelegde verplichting vooral jongeren, allochtonen of andere tot achterstandsgroepen behorende werknemers in dienst te nemen, enzovoort....

Oordeel ondernemingsraad weegt mee bij ontslag bestuurder

Er is een onoplosbaar conflict ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de enig bestuurder. De kantonrechter van de rechtbank Overijssel ontbindt op 11 februari 2019 de arbeidsovereenkomst met de bestuurder. Het oordeel van de ondernemingsraad speelt daarbij een niet onbelangrijke rol.

Nietig ontslag ondernemingsraadslid

Een werknemer is in januari 2010 in de ondernemingsraad gekomen. Enkele weken daarna wordt hij wegens een fout van zijn taken ontheven en vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon. Nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen, is de arbeidsovereenkomst per 1 november 2010 opgezegd....

Opzegverbod wegens or-lidmaatschap?

Een werkgever vraagt de kantonrechter te Amsterdam de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die lid is van de ondernemingsraad, op te zeggen. De werknemer is van mening dat zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad opzegging verhindert. De kantonrechter oordeelt op 7 juni 2010 dat de ondernemingsraad...

Mag een persoonlijk betrokken ondernemingsraadslid meepraten bij een reorganisatie?

In het reorganisatieplan waarover de ondernemingsraad een adviesaanvraag heeft ontvangen, dreigt één van de ondernemingsraadleden boventallig te worden. Mag het lid nu wel in dit adviesproces betrokken worden?

Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ondernemingsraadslid

Een werknemer, tevens lid van de (centrale) ondernemingsraad, wordt door zijn werkgever beticht van schending van zijn geheimhoudingsplicht als ondernemingsraadslid en een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever dient op die gronden een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter te Utrecht. De kantonrechter...

Ontslag op staande voet voormalig ondernemingsraadslid

Een werknemer is vier jaar lid geweest van de ondernemingsraad van de werkgever. Er gold voor hem een geheimhoudingsplicht en hij was op grond van zijn arbeidsovereenkomst gebonden aan een geheimhoudingsbepaling. Als blijkt dat de werknemer zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, ontslaat de werkgever...

“Lekken” geheime adviesaanvraag is geen grond voor ontbinding

Een werknemer, tevens ondernemingsraadslid, stuurt een e-mail naar de vakbondsbestuurder. Het betreft een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad, die onder embargo door de werkgever is verstrekt. Daarop verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat er geen...

Rechtspositie ondernemingsraadleden

De medezeggenschap dient zich onafhankelijk op te kunnen stellen binnen de onderneming, dus vrij van invloeden van binnen de organisatie, denk aan werknemers of bestuurders, en vrij van invloeden van buiten de onderneming, denk aan vakbonden of lobbyorganisaties. Wanneer individuele leden bij hun functioneren...

Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig

In 2014 heeft een ondernemingsraad ingestemd met de zogenoemde Richtlijn vervallen functieplaatsen. Nadat de ondernemingsraad en de ondernemer geen overeenstemming met elkaar weten te bereiken over een aanpassing van deze richtlijn in verband met de invoering van de Wet werk en zekerheid, bericht de...