THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Advies OR betrokken in ontslagprocedure

Om bedrijfseconomische redenen heeft een kinderopvangorganisatie haar ondernemingsraad om advies verzocht voor een reorganisatie, waarbij medewerkers zullen worden ontslagen. De ondernemingsraad adviseert negatief, tenzij er een sociaal plan wordt overeengekomen met de vakbonden. Aangezien de kinderopvangorganisatie...

Voorgenomen besluit wijziging Corporate Finance structuur niet kennelijk onredelijk

Een internationaal concern gaat over tot invoering van een nieuw financieel model dat alle verschillende modellen waarmee de afdelingen Finance wereldwijd werken, zal vervangen. Daarmee wil het concern een efficiëntere financiële administratie realiseren en werkprocessen standaardiseren op lokaal en...

Geen ontslagbescherming op grond van de Flexwet

Opvolgend werkgeverschap op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek heeft in beginsel geen gevolgen voor anciënniteit. In deze zaak is bovendien geen sprake van opvolgend werkgeverschap. De werknemer zegt dienstbetrekking voor onbepaalde tijd op en treedt voor onbepaalde tijd in dienst van een nieuwe...

Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend

Na een positief advies van de ondernemingsraad worden zeventien werknemers ontslagen. Een van de werknemers wijst de ontslagvoorwaarden af. De Almelose kantonrechter oordeelt op 22 oktober 2012 dat het ontbindingsverzoek van de werkgever niet door de beugel kan. Daaraan doet niet af dat de ondernemingsraad...

Geen verband met eerdere reorganisatie

Een ondernemingsraad van een onderneming in beeldverwerkingsoplossingen verzoekt de Ondernemingskamer een besluit tot reorganisatie te verbieden, omdat deze voortvloeit uit een reorganisatie die in april 2015 door de Ondernemingskamer op verzoek van de ondernemingsraad verboden is. Het verlies aan arbeidsplaatsen...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad

Een openbare bibliotheek verzoekt om ontslag voor een collectiemanager. Er wordt verlies geleden en daarom moet er op de personeelskosten worden bezuinigd. De bibliotheek wenst het collectiemanagement uit te besteden. In het kader van het adviestraject op grond van artikel 25 WOR heeft de ondernemingsraad...

Verval arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden

Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter primair om herstel van de arbeidsovereenkomst en subsidiair wedertewerkstelling in een passende functie....

Werkgever dient personeelsvergadering te houden

Bij een notariskantoor werken ongeveer 60 werknemers, maar er is geen ondernemingsraad (or). Het gaat niet goed en er dreigt ontslag voor een kwart van de werknemers. Zes van hen verzoeken de Kantonrechter te Zutphen de werkgever te veroordelen tot het instellen van een or, zodat zij hun medezeggenschapsrechten...

Ernstig verwijtbaar door vervalsing handtekeningen op functioneringsverslagen

Een teamleider heeft zonder formele functioneringsgesprekken met medewerkers te houden functioneringsverslagen opgemaakt en deze, voorzien van een vervalste handtekening, ingeleverd. Deze handelswijze is voor de werkgever reden om de teamleider op staande voet te ontslaan. Zowel de kantorenrechter als...

Is de ambtelijk secretaris een verworven faciliteit?

De ondernemingsraad van een woon- en zorgcentrum heeft gedurende een aantal jaren kunnen beschikken over secretariële ondersteuning. Eind 1994 kreeg de ondernemingsraad te horen dat de kosten van het ambtelijk secretariaat in 1995 niet meer door de ondernemer vergoed zouden worden. De ambtelijk secretaris...