THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Wet melding collectief ontslag

Geldend van 01-01-2018 t/m heden.

Wet van 24 maart 1976, houdende regelen inzake melding van collectief ontslag

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is werkgevers die voornemens zijn tot collectief ontslag van werknemers over te gaan, te verplichten dit te melden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage 24 maart 1976

Juliana

De Minister van Sociale Zaken,

Boersma

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1976.

De Minister van Justitie a.i.,

De Gaay Fortman