THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Geldend van 01-01-2007 t/m heden.

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is nadere regelen te stellen betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage den 24sten December 1927

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. DONNER.

Uitgegeven den dertigsten December 1927.

De Minister van Justitie,

J. DONNER.