THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Communicatie bij instemming

Datum:07-10-2019

In het adviesrecht gaat het vaak om nieuwe beleidsbesluiten, terwijl in een instemmingsprocedure bestaande zaken zoals arbeidsvoorwaarden ter instemming kunnen worden voorgelegd. Soms moet de bestuurder instemming aan de ondernemingsraad vragen. In artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn alle besluiten opgesomd waarbij de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.

Het gaat altijd om voorgenomen besluiten die betrekking hebben op alle of een groep van de in de organisatie werkzame personen. Als de ondernemingsraad niet instemt dan kan de bestuurder in principe niet doorgaan met het nemen van zijn besluit. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De ondernemingsraad moet goed kijken waarmee het instemt en wat de achterban ervan vindt. Vaak is het ook een kwestie van goed overleggen om het maximale eruit te halen. In dit artikel wordt de instemmingsprocedure op een rij gezet en worden de momenten dat de Raad goed moet communiceren, besproken.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is sterk recht van de ondernemingsraad bij belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht gaat over een regeling of systeem. Het heeft geen betrekking op de hoogte van een arbeidsvoorwaarde. Een beloningssysteem kan wel onder het instemmingsrecht vallen, maar de hoogte van het salaris niet. Dat is iets voor werkgever en de individuele werknemer. Ook kan er in de cao al een regeling staan, zodat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft. Kijk daarom altijd in de cao als er een instemmingsvraag komt.

Extra bevoegdheden

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staan de onderwerpen genoemd waar de ondernemingsraad instemmingsrecht over heeft. Deze lijst kan worden uitgebreid in de cao of door de bestuurder en de ondernemingsraad. Zij kunnen samen een overeenkomst sluiten waarin zij bijvoorbeeld afspraken maken over extra bevoegdheden voor de ondernemingsraad. Dit vraagt om slim onderhandelen om de extra bevoegdheden binnen te halen. Bereid het overleg goed voor en vraag eens bij collega ondernemingsraden of zij een voorbeeld hebben van ondernemingsovereenkomsten. Zo’n overeenkomst is een aanvulling op de WOR, die beide partijen moeten nakomen. De ondernemingsraad zet de afspraken op papier en ondertekent de overeenkomst en stuurt het op naar de bedrijfscommissie. Op deze manier krijgt de ondernemingsraad extra of andere bevoegdheden die zijn vastgelegd.

Kies de juiste vraag

In het artikel 24-overleg, maar natuurlijk ook binnen de gewone overlegvergadering is het stellen van goede vragen enorm belangrijk. Door vragen te stellen, kan de ondernemingsraad het gesprek sturen. Het lijkt eenvoudig, maar goede vragen stellen is een kunst. Door de juiste vragen te stellen, krijgt de ondernemingsraad het gewenste antwoord. Een geoefende vragensteller switcht naar gelang de situatie tussen de verschillende vraag soorten. We onder scheiden de volgende vragen:

Gerichte vraag

Je stelt een korte duidelijke vraag naar feitelijke gegevens. De vraag levert je informatie op.

Open vraag

Hoeveel loonsverhoging krijg ik? Wanneer komt de nieuwe collega? Bij open vragen weet je het antwoord niet. De ondernemingsraad geeft de ander alle ruimte om te antwoorden en te praten. Deze vraag kan de ondernemingsraad veel informatie op leveren.

Gesloten vraag

Wat ben je van plan met de arbeidsvoorwaarden? Hoe kijkt de Raad tegen de arbeidsomstandigheden in de werkplaats aan? In deze gesloten vraag geeft de ondernemingsraad de ander juist weinig ruimte voor een antwoord. De ondernemingsraad weet precies waar hij aan toe is. De Raad kan het gesprek sturen.

Voorbeeld
Wordt het contract met de arbodienst verlengd?

Keuzevraag

Met de keuzevraag dwingt de ondernemingsraad de ander te kiezen. Dat geeft de ondernemingsraad duidelijkheid.

Voorbeeld

Ben je voor of tegen het voorstel van de ondernemingsraad?

Suggestieve vraag

Sommige vragen zijn niet objectief. Een suggestieve vraag is een vraag waarin een mening verpakt zit. De ondernemingsraad stuurt zo aan op een ‘ja’ of een ‘nee’.

Voorbeeld
Ben je het met ons eens dat we daarin moeten investeren?

Controle vraag

Een controlevraag wordt gesteld om erachter te komen of de vraagsteller begrijpt wat de antwoordgever bedoeld. Dat geeft de ondernemingsraad de kans bij te sturen als men op de verschillende golflengte zit.

Voorbeeld
Herken je wat ik zeg? Heb ik het standpunt van de ondernemingsraad voldoende toegelicht?

Tegenvragen

Soms is de ondernemingsraad het initiatief in het gesprek kwijt. De ondernemingsraad kan dan tegenvragen stellen.

Voorbeeld
Waarom vraag je dat? Wat is de achtergrond van jouw vraag?

Retorische vraag

Een retorische vraag is een bewering in vraagvorm. Op deze vraag is geen antwoord nodig.

Voorbeeld
Zijn we niet allemaal trots op onze organisatie?

Schriftelijke instemming

Als de bestuurder de ondernemingsraad om instemming vraagt dan moet hij dat schriftelijk doen. In een instemmingsverzoek moet staan waarover de ondernemingsraad moet instemmen, wat de beweegredenen zijn voor het voorgenomen besluit en wat de gevolgen zijn van het voorgenomen besluit. Controleer of dit in het instemmingsverzoek staat. Is dat niet het geval vraag dan om een volledige instemmingsverzoek. Stel de vragen schriftelijk en vraag om een schriftelijk antwoord. Laat je niet opjagen, want je moet evenals in het adviesrecht een goede afweging kunnen maken. Je kunt alleen instemmen als je op de vragen een antwoord hebt gehad.

Informatie verzamelen

Als de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft gelezen, bespreek deze dan tijdens de vergadering. Heeft de ondernemingsraad voldoende informatie om in te stemmen? Zo nee, vraag de informatie aan de bestuurder. De ondernemingsraad heeft informatierecht (artikel 31 van de WOR). Raadpleeg eventueel externe deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld een vakbondsbestuurder zijn of om collega’s in het bedrijf. Daar kan veel kennis en informatie zitten. Ook ondernemingsraden van zusterbedrijven kunnen een bron van informatie zijn. De ondernemingsraad moet zich realiseren dat de instemming van de Raad nadelig kan zijn voor individuele werknemers. Raadpleeg de achterban voordat er wel/geen instemming wordt verleend.

Als de ondernemingsraad informatie van de achterban wil, bedenk dan wie benaderd moet worden. Zijn dat alle werknemers of slechts enkele personen. Als de Raad snel veel mensen wil bereiken dan kan er ook een enquête worden uitgezet. De ondernemingsraad weet dan in hoofdlijnen wat de achterban wil. De ondernemingsraad kan ook de werkoverleggen bezoeken of een achterbanbijeenkomst houden als er meer interactie nodig is.

Overlegvergadering

Net als bij het adviesrecht van de ondernemingsraad moet er in het instemmingsrecht minstens één overlegvergadering zijn geweest voordat het besluit wordt genomen. In het overleg kan de Raad toelichting vragen op de plannen of tegenvoorstellen indienen. De bestuurder wil graag draagvlak voor zijn plannen. Dat geeft de ondernemingsraad een goede positie aan de overlegtafel. Als er afspraken worden gemaakt met de bestuurder, vraag dan om een aangepast instemmingsverzoek. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de bestuurder mee. Maak afspraken met de bestuurder wanneer de ondernemingsraad al dan niet instemt. Als de ondernemingsraad zijn reactie geeft, schrijf dan zakelijk, feitelijk en wees niet suggestief, zodat het voor iedereen duidelijk is.

Het besluit

Zolang de ondernemingsraad geen instemming heeft gegeven, kan de bestuurder de regeling niet invoeren, wijzigen of intrekken. Als de bestuurder voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad heeft gekregen, dan kan hij de kantonrechter om toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter kijkt naar de redelijkheid van de beslissing van de ondernemingsraad of naar eventuele zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen. Als die er zijn dan geeft hij de bestuurder gelijk om het besluit toch te nemen.

Er kan ook een andere situatie zijn. De bestuurder neemt zijn besluit, en legt de mening van de ondernemingsraad naast zich neer of negeert deze. Zodra de ondernemingsraad merkt dat de bestuurder zonder instemming van de Raad zijn besluit heeft genomen dan kan de ondernemingsraad nietigheid inroepen. De Raad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de bestuurder de ondernemingsraad heeft meegedeeld dat hij toch zijn besluit gaat uitvoeren of dat de Raad is gebleken dat de bestuurder uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit. De ondernemingsraad vraagt vervolgens aan de kantonrechter om het besluit niet uit te voeren. Het is zinvol om juridisch advies te vragen als de Raad in zo’n situatie terecht komt. Vergeet niet te melden aan de bestuurder dat er juridisch advies wordt aangevraagd.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Plan van aanpak functiemix niet instemmingsplichtig
09-07-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Instemming COR met wijziging arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend
02-06-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Besluit GOR om instemming te onthouden wordt onredelijk beoordeeld
23-04-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Invloed op het besluit
07-04-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Is instemmingsrecht voor verplichte training noodzakelijk?
18-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Gebruik het instemmingsrecht om afspraken te maken
12-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Rechten van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden
26-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken
20-02-2020
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Instemmingsrecht bij afschaffing van buitengewoon verlof?
19-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Brief: bevestiging mondeling besluit ondernemingsraad tijdens overlegvergadering
10-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen instemmingsrecht ondernemingsraad bij verhoging target in bonusregeling
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Geen instemmingsrecht over afvloeiingsregeling
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Experimenten met toezicht instemmingsplichtig
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Afschaffen 'pretverlof' behoeft geen instemming ondernemingsraad
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Pilot Lopend Toezicht slepende kwestie
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Instemmingsaanvraag
04-02-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Pensioenovereenkomsten
04-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Verbod op uitvoering nietig besluit
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende toestemming nieuw incentive systeem
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Nietigheid besluit
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Onthouding instemming
03-02-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Weigering instemming OR onredelijk
03-02-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Termijnoverschrijding artikel 36 lid 4 WOR
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Kantonrechter weigert vervangende toestemming
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Vervangende toestemming afschaffen jaarlijkse loonsverhoging
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden OR weigert in te stemmen met nieuwe werktijdregeling
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Formulier functie-eisen
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Niet tijdig beroep op instemmingsprocedure
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende toestemming voor wijziging beloningssysteem
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wijziging beloningssysteem behoeft instemming OR
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende instemming op afschaffen spuittoeslag
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wijziging berekening variabele beloning
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Beoordelingsregeling en beloningssysteem niet gewijzigd
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Ondernemingsraad roept te laat nietigheid in en wordt niet-ontvankelijk verklaard
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Werkinstructie mailbox is instemmingsplichtig
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Werkinstructie mailbox is dubbel instemmingsplichtig
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Ondernemingsraad claimt terecht instemmingsrecht regeling e-mailinbox
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Telewerken
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Kantonrechter weigert vervangende toestemming
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Cao gaat vóór instemming van ondernemingsraad
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Is onthouden instemming door ondernemingsraad onredelijk?
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Toestemming kantonrechter voor wijziging werktijden
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Verzoek ondernemingsraad tot nakoming overeenkomst
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Advies Bedrijfscommissie moet eerst worden afgewacht
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Voorstel wijziging nachtdienstregeling redelijk
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden OR mocht niet instemming aan invoering nieuw dienstrooster worden onthouden
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen instemming or over inkorting vroege dienst
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging in werkrooster
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Instemmingsrecht wijziging beloningssysteem?
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Cameratoezicht en Mystery Guest II
24-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Weigering instemming met pensioenwijziging niet onredelijk
23-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen COR te laat met inroepen nietigheid besluit
23-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Niet toepassen winstdelingsregeling instemmingsplichtig
23-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Instemming vereist met wijziging retourprovisie?
23-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Centrale ondernemingsraad bevecht jubileumuitkeringen
23-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Verhoging pensioenpremie voor werknemers door rechter teruggedraaid
22-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Bezwaren tegen wijziging pensioenregeling toegewezen
22-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Pensioenperikelen directie en de positie van de or
22-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Nietigheid besluit te laat ingeroepen
21-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen OR heeft geen instemmingsrecht bij wijziging uitvoeringsovereenkomst
21-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Instemmingsrecht wijziging pensioengrondslag
21-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?
14-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Is verandering salarisperiode adviesplichtig?
14-01-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 27 WOR
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Wijziging vacaturebeleid gemeente
02-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Pensioenperikelen
13-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vervangende toestemming roosters
29-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Onderdeelcommissie stemt niet in met zomerroosters
29-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Mag een werkgever mensen bij een collectief verlof toch te werk stellen?
21-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Hypotax-regeling is geen beloningsregeling
19-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Vakantieregeling school behoeft instemming ondernemingsraad
18-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Afschaffen bijzonder verlof instemmingsplichtig
18-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Arbocatalogi
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Arbo en medezeggenschap: samenhang
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden De bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake arbeidsomstandigheden
22-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wat zijn arbeidsvoorwaarden?
21-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Beloning
21-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandighedenwetgeving
21-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 WOR
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1a
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1b
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1c
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1d
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1e
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1f
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1g
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1h
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1i
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1j
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1k
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1l
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1m
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 2
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 3
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 4 en 5
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 6
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 7
18-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23b WOR
15-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23c WOR
15-10-2019
Or en communicatie Achterban Mag de ondernemingsraad instemmen zonder achterban?
14-10-2019
Or en communicatie Achterban Delegatie bevoegdheden aan ondernemingsraad in cao
14-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Is er instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als de pauzetijden worden aangepast?
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een nieuw leiderschapsprofiel?
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Contracten voor leaseauto's worden hernieuwd. Is instemming nodig?
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Voorbeeldbrief formulering onthouden van instemming
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Kernbegrippen instemmingsrecht
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Is een medewerkersonderzoek instemmingsplichtig?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Wat is de rol van de ondernemingsraad bij externe vertrouwenspersonen?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht voor verplichte training?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Kantonrechter weigert vervangende toestemming
24-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Aanstellingsbeleid niet gewijzigd door besluit
24-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Het is onredelijk om geen instemming te geven
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Aanvang termijn bij instemmingsplichtig besluit
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Wijziging vacaturebeleid gemeente
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Pilot is geen instemmingsplichtig voorgenomen besluit
23-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Eenzijdige wijziging pensioenreglement
12-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ondernemingsraad verliest hoger beroep over instemmingsrecht pensioenwijzigingen
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen instemmingsrecht over afschaffen eindejaarsregeling
12-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Werkgever heeft zwaarwichtig belang bij wijziging premieverdeling
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Handhaven na gedogen niet instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen stilzwijgende besluitvorming in publieke sector
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen instemmingsrecht bij wijziging feitelijke regeling
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vaststelling nieuwe werkroosters instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Kantonrechter acht weigering instemming ondernemingsraad onredelijk
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Niet voortzetten eindejaarsuitkering niet instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden In hoeverre roken moet mogen
12-09-2019
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Nieuwe bedrijfskleding; instemmingsrecht overeengekomen?
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wijziging beloningsregelingen niet instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Studiekostenbeding niet onaanvaardbaar
12-09-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Opleidingsplan instemmingsplichtig?
12-09-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Artikel 27 lid 1 sub b vakantieregeling
06-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Beëindiging autoleaseregeling
06-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Geen recht op uitbetaling toekomstige pensioenschade
06-09-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig
06-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Aanpassing pensioenregeling toegestaan
06-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Geen instemmingsrecht over wisseling pensioenuitvoerder
06-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Instemmingsrecht van de ondernemingsraad
05-09-2019
Werkterreinen van de or Pensioenen Artikel 27 WOR lid 1 sub a - Pensioenregelingen
05-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Artikel 27 lid 1 sub 1 winstdelingsregeling en spaarregeling
05-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Artikel 27 lid 1 sub b arbeids- en rusttijdenregeling
05-09-2019
Inhoudsopgave