THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Algemene geschillenregeling

Datum:08-10-2019

In artikel 36 van de Wet op de ondernemingsraden is de algemene geschillenregeling neergelegd. De ondernemer, de ondernemingsraad en belanghebbenden kunnen op basis van dit artikel geschillen voorleggen aan de kantonrechter.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om geschillen rondom het instemmingsrecht van artikel 27 van de WOR, de instelling van een ondernemingsraad, de verkiezingen en de naleving van wat bij of krachtens de WOR is bepaald.

Actie belanghebbende tegen ondernemingsraad of ondernemer

Iedere belanghebbende kan de kantonrechter op grond van artikel 36 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad:

  • het instellen of in stand houden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (artikelen 2, 3, 4, 5a, 33, 35c en 35d WOR);

  • het vaststellen van een voorlopig of definitief reglement van de ondernemingsraad (artikelen 8 en 48 WOR);

  • de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad (artikelen 9, 10 en 11 WOR);

  • het bekend maken van de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en de overlegvergaderingen (artikelen 14 lid 2 en 23a lid 5 WOR)

naleeft.

Belanghebbende

Onder belanghebbenden vallen in ieder geval de in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzame organisaties van werknemers, in de betrokken onderneming werkzame personen, de ondernemingsraad en de ondernemer (artikel 36 lid 1 WOR).

Voorbeeld
Bij een werkgever bestond tot december 2011 een ondernemingsraad. Alle toenmalige leden van de ondernemingsraad zijn teruggetreden. De ondernemingsraad is vervolgens opgehouden te bestaan, omdat niemand in de raad zitting wilde nemen. De werkgever heeft op een andere wijze in de medezeggenschap van zijn werknemers voorzien. De FNV verzoekt de kantonrechter te bepalen dat de werkgever gehouden is om voor zijn onderneming een ondernemingsraad in te stellen, verkiezingen voor zijn ondernemingsraad uit te schrijven en aan de FNV een voorlopig reglement toe te zenden. De vakorganisatie stelt dat zij als belanghebbende in de zin van artikel 36 WOR moet worden aangemerkt. De kantonrechter wijst de vordering van de FNV af, omdat deze geen belanghebbende zou zijn. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat het begrip “belanghebbende” in artikel 36 WOR zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt flexibel moet worden uitgelegd en dat het aan de rechter is dit begrip in te vullen. Volgens het Hof is de FNV als belanghebbende aan te merken. De FNV stelt zich immers tot doel werknemersmedezeggenschap te bevorderen en zij heeft leden in de onderneming. Verder staat vast dat de onderneming voldoet aan de in artikel 2 lid 1 WOR gestelde eisen voor het instellen van een ondernemingsraad. De vorderingen van de FNV worden toegewezen. Bron: Hof Den Haag, 12 mei 2015 - ECLI:NL:GHDHA:2015:1094.

Actie ondernemingsraad tegen ondernemer of andersom

Op grond van artikel 36 lid 2 van de WOR kunnen de ondernemingsraad en de ondernemer aan de kantonrechter de naleving vragen van elkaars bij of krachtens de WOR geregelde verplichtingen. Hierbij gaat het om zowel de verplichtingen die de WOR zelf oplegt, zoals de verplichting voor de ondernemer om instemming te vragen (artikel 27 van de WOR), of advies te vragen (artikel 25 van de WOR) als ook om de verplichtingen die voortvloeien uit cao-bepalingen of convenanten.

Voorbeeld
De werkgever, een Nederlandse dochter van een Duits bedrijf, richt zich op het vervoeren van goederen over het Nederlandse spoor. Er werken ruim 750 werknemers bij de werkgever en er is een ondernemingsraad ingesteld. De werkgever heeft over een te nemen besluit geen advies aan de ondernemingsraad gevraagd. Ze vindt dat dit onnodig is, wegens de beperkte en tijdelijke aard van het besluit. De ondernemingsraad is het hier niet mee eens en verzoekt de kantonrechter naleving door de werkgever van de WOR. De kantonrechter oordeelt dat de ondernemingsraad geen adviesrecht toekomt op grond van artikel 25 WOR lid 1 aanhef en onder b, d of e WOR . Bron: Kantonrechter Utrecht, 27 juni 2019 - zaaknummer 7621459 UE VERZ 19-92 (niet gepubliceerd).

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Vervangende toestemming voor sluiten dienstverleningsovereenkomst
01-07-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Spoedprocedures
02-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht De ontbinding van de arbeidsovereenkomst
23-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken
20-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Verzet ondernemingsraad tegen besluit stopzetting merk XS4ALL niet geslaagd
20-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Nietigheid besluit
03-02-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Termijnoverschrijding artikel 36 lid 4 WOR
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Niet tijdig beroep op instemmingsprocedure
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Geen vervangende toestemming voor wijziging beloningssysteem
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Vervangende toestemming voor camerabeveiliging
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vervangende toestemming wijziging dienstrooster
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming
30-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Verzoek tot naleving van de WOR
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Cassatieberoep verworpen
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Welke rechtsgang bij niet naleving van besluit
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Conflicten
13-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen De bedrijfscommissie
09-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Besluit tot omzetting stichting in bv
06-01-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Kosten inschakelen deskundigen niet voor rekening ondernemer
02-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Ondernemingsraad ten onrechte niet ontvankelijk verklaard
02-12-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Is de ambtelijk secretaris een verworven faciliteit?
02-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 26 WOR
17-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Vakbonden tegenover ondernemingsraad en ondernemer
16-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Vakbonden niet ontvankelijk bij vordering tegen ondernemer
16-10-2019
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Toelichting artikel 22 WOR
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Toelichting artikel 22a WOR
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen De procedure bij de kantonrechter
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid geoorloofd
07-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Benoeming bestuurders moet ongedaan worden gemaakt
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Gemeente mag niet ontvlechten
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Geen besluit wijziging profielschets leden RvC: benoeming niet teruggedraaid
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Besluit tot outsourcing bedrijfshoreca is niet kennelijk onredelijk
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Wat zijn de stappen als de ondernemingsraad nietigheid heeft ingeroepen?
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Negeren adviesrecht en onvolledige informatievoorziening? Wat nu?
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Voorbeeldbrief aan achterban over het in beroep gaan bij de rechter
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen beroepsrecht bij primaat van de politiek
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Primaat van de politiek staat objectief vast
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Beroep op het primaat van de politiek komt te laat
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen adviesrecht voor ondernemingsraad wegens primaat van de politiek
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Besluit tot verhuizing valt onder primaat van de politiek
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen beroep bij onverplichte adviesaanvraag onder politiek primaat
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Kantonrechter weigert vervangende toestemming
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ondernemingsraad niet ontvankelijk wegens het overslaan van BC-procedure
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Instemmingsrecht van de ondernemingsraad
05-09-2019
Inhoudsopgave