THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Vijf fasen in het adviesproces

Datum:04-10-2019

Adviesrecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad. In dit artikel wordt het adviesproces in vijf fasen beschreven aan de hand van het boek ‘Feilloos adviseren’ van Peter Block. Er komt naast inhoudelijke kennis meer kijken bij adviseren.

Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan op grond van de Wet op de ondernemingsraden de bestuurder over allerlei onderwerpen adviseren. De bestuurder kan zijn adviseurs meestal kiezen, maar om de ondernemingsraad kan hij niet heen. Sterker nog, de ondernemingsraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren, en kan onderwerpen op de agenda zetten en initiatiefvoorstellen maken. Opvallend is wel dat de ondernemingsraadsleden meestal in hun dagelijks werk niet gewend zijn om te adviseren. Ze worden door de achterban gekozen en zijn dan direct de adviseur van de bestuurder. Je bent echter niet meteen een goede adviseur. In dit artikel wordt laten zien wat er nodig is om goed te kunnen adviseren.

Adviseur

Voordat de rol van de ondernemingsraad aan bod komt, moet gekeken worden naar de rol van een adviseur. Een adviseur kan intern of extern zijn. Een interne adviseur is bijvoorbeeld iemand van HR of van de afdeling Financiën. Een externe adviseur is iemand van buiten de organisatie die wordt ingehuurd (een organisatieadviseur of de bedrijfsarts).

Er is een verschil tussen zo’n adviseur en een ondernemingsraadslid. Een OR-lid is een gekozen adviseur waar de bestuurder niet om heen kan. Een ondernemingsraadslid heeft lang niet altijd veel kennis om overal over mee te praten, maar een adviseur heeft dat meestal wel. Hij wordt juist door zijn expertise gevraagd om te adviseren. Wat een adviseur en het ondernemingsraadslid bindt, is dat zij organisatiebreed moeten denken.

De ondernemingsraad kan natuurlijk wel rekening houden met de belangen van de achterban, maar zij moet ook het organisatiebelang in de gaten houden. Verder moeten zij ook allebei rekening houden met wettelijke bepalingen en procedures in de organisatie. Het advies is niet altijd vrijblijvend en kan je in conflict brengen met de bestuurder. Dat maakt het adviseren soms lastig. Gelukkig heeft een OR-lid ontslagbescherming, zodat hij zonder terughoudendheid kan adviseren.

Adviseren

Er zijn verschillende definities te vinden over adviseren. Eén ervan is dat je gezamenlijk met de opdrachtgever onderzoekt waar je de meerwaarde kunt leveren. Een ondernemingsraad kan meerwaarde leveren door vanuit het personeel te denken, en kan er bovendien voor zorgen dat er meer draagvlak voor de besluiten is. Bij de verschillende definities valt op dat het duidelijk is dat de adviseur géén beslissingsbevoegdheid heeft en ook geen veranderingen hoeft door te voeren of plannen te implementeren. Die directe invloed of macht ligt bij de manager, het managementteam of de bestuurder. De adviseur staat in principe buiten de beslissingsmacht.

Toch willen adviseurs graag dat hun adviezen worden overgenomen en dat ze serieus worden genomen. De ondernemingsraad heeft het voordeel dat de bestuurder de volgende keer weer om advies of instemming moet vragen. Bovendien kan de ondernemingsraad naar juridische middelen grijpen als zij wordt gepasseerd. Dat zorgt ervoor dat de bestuurder rekening moet houden met de ondernemingsraad.

Vertrouwen

Het is bij adviseren van groot belang dat er vertrouwen is. Als de bestuurder de ondernemingsraad niet vertrouwt (en andersom) dan zal het adviseren moeizaam verlopen. Je bent dan altijd bang voor een verborgen agenda. Als er wel vertrouwen is in elkaar, dan zal de bestuurder geneigd zijn de ideeën van de raad te accepteren en ernaar te handelen. Hij zal je sneller behandelen zoals je wilt worden behandeld en meer informatie met je delen. De bestuurder zal sneller de ondernemingsraad erbij betrekken. De resultaten van de ondernemingsraad zullen toenemen. Hoe eerder je betrokken wordt, des te meer invloed je hebt. Dat vertrouwen moet je opbouwen. Het is daarom voor een nieuwe ondernemingsraad van belang om tijd te nemen om de bestuurder te leren kennen. Werk aan de relatie en neem de tijd om met de benen op tafel elkaars ideeën te verkennen. Dit kan de relatie bevorderen en de advisering in de toekomst vergemakkelijken.

Vijf fasen

Bij advisering kun je vaak verschillende fasen onderscheiden. Peter Block heeft ze beschreven in het boek ‘Feilloos adviseren’. Hij onderscheidt vijf fasen in het adviesproces en brengt je bovendien het besef bij, dat alleen inhoudelijke kennis onvoldoende is. Er komt meer bij kijken. Goede oplossingen zijn handig, maar timing is nog belangrijker. Wanneer ga je adviseren en hoe doe je dat? De fasen van het adviesmodel van Block zet alles rondom advisering op een rij. Peter Block onderscheidt de volgende fasen:

Fase 1: de entree en het contracteren

Fase 2: onderzoek en analyse

Fase 3: feedback

Fase 4: engagement en uitvoering

Fase 5: evaluatie

Iedere fase wordt hierna kort toegelicht.

Fase 1 - De entree

In deze fase is het van belang om kennis te maken en aan elkaar duidelijk te maken wat je aan elkaar hebt. Voor de bestuurder en ondernemingsraad is deze fase na verloop van tijd niet spannend meer. Beide partijen weten na verloop van tijd wat ze aan elkaar hebben. Als het goed is, is er een sfeer van vertrouwen.

Een goede adviseur heeft allerlei positieve eigenschappen. In trainingen inventariseren we ze wel eens. Daar komt dan het volgende lijstje uit. Goede adviseurs;
- zorgen dat je je op je gemak voelt.
- lijken je moeiteloos te begrijpen.
- helpen het onderwerp vanuit een nieuw gezichtspunt te bekijken.
- zijn consequent.
- zijn betrouwbaar.
- raken niet geïrriteerd of geëmotioneerd.
- proberen je niet iets op te dringen.
- helpen je de zaken goed te doordenken.
- leveren op een positieve opbouwende manier kritiek.
- vervangen niet jouw oordeel van door dat van henzelf.
- richten zich op de lange termijn relatie in plaats van op het huidige probleem.
- bekijken de vooronderstellingen kritisch.
- zijn altijd integer.
- hebben gevoel voor humor waarmee ze (onze) spanningen in moeilijke situaties neutraliseren.
Als de ondernemingsraad een goede adviseur wil zijn, dan is het goed om rekening te houden met de voorgenoemde punten.

In deze fase zijn vertrouwen scheppen, verplaatsen in de positie van de ander, zorgvuldigheid, actief luisteren, doorvragen en samenvatten belangrijke kenmerken van een goede adviseur, ook voor de ondernemingsraad. Vat aan het einde samen wat de kern van de zaak is, en check dat bij de bestuurder. Maak vervolgens afspraken over het adviestraject. Wanneer moet de ondernemingsraad adviseren? Welke informatie is er nodig?

Fase 2 - De analyse

De tweede fase is die van de analyse en het onderzoek. Heeft de ondernemingsraad voldoende informatie? Vaak ontdek je dat het geformuleerde probleem in de praktijk groter en ingewikkelder is dan dat je in eerste instantie had gedacht. Heeft de ondernemingsraad voldoende kennis of is een OR-adviseur nodig? Doe als ondernemingsraad onderzoek en praat met de achterban. Dat is niet altijd makkelijk. Het is voor veel raden lastig om met hun achterban te communiceren. Een geïnteresseerde en actieve houding, waarin je meeleeft en vragen stelt, is hier van groot belang. Hier al oordelen geven, conclusies trekken of oplossingen aanreiken is te vroeg. Je maakt de analyse en bespreekt dit in de ondernemingsraad.

Fase 3 - Feedback

De derde fase van Peter Block is de fase van de feedback. Je presenteert de bevindingen. Sta van tevoren stil bij de presentatie. Hoe gaat de ondernemingsraad dit aanpakken? Maak het in ieder geval concreet en gebruik cijfers. Daar zijn veel mensen vaak gevoelig voor. Opdrachtgevers stellen het vaak op prijs om uit enkele opties te kunnen kiezen. De schets van de verschillende opties gebruik je om de opdrachtgever bewust te maken van bepaalde consequenties en voor- en nadelen. Duidelijkheid en tact zijn daarbij belangrijk. Dit is vooral van belang als de onder nemingsraad negatief wil adviseren of het niet eens is met grote delen van het beleidsvoornemen van de bestuurder. Reken op weerstand. Hoe gaat de ondernemingsraad om met een kritische reactie van de bestuurder?

Fase 4 - Uitvoering

De vierde fase is die van de uitvoering. Draagvlak van het management en medewerkers zijn van belang. De ondernemingsraad heeft door goed te informeren al kunnen inschatten of er voldoende draagvlak is voor de plannen van de bestuurder. Denk niet dat de ondernemingsraad klaar is met het adviestraject als de raad positief heeft geadviseerd. Als de plannen worden geïmplementeerd en dat gaat niet goed dan heeft dat ook zijn weerslag op de ondernemingsraad. Luister goed naar de achterban. Welke signalen geven zij? Volg daarom het implementatieproces.

Fase 5 - Evaluatie

De laatste fase is de evaluatie. Als je de eerste vier fases goed hebt doorlopen dan kun je het proces evalueren. Laat deze fase niet voorbijgaan. Als het niet goed is gegaan, dan kan dat gevolgen hebben voor een volgend adviestraject. Zet de evaluatie dus op de agenda van de overlegvergadering. Is het probleem opgelost? Is de implementatie geslaagd? Kijk ook naar het adviestraject. Had het beter of efficiënter gekund?

Adviesvaardigheden

Als je naar alle fasen in het traject kijkt dan zijn er veel verschillende vaardigheden nodig om goed te kunnen adviseren. Allereerst gaat het om een aantal vaardigheden die vooral op het communicatieve vlak liggen. Omdat een adviseur/de ondernemingsraad de beslissingen niet neemt, gaat het erom dat de bestuurder de ideeën en initiatieven van de ondernemingsraad overneemt.

Er spelen verschillende vaardigheden een rol. Iedere fase heeft zijn eigen vaardigheden. Het stellen van vragen, luisteren en sensitiviteit tonen en vertrouwen opbouwen zijn in het begin van het traject erg belangrijk. Het zoveel mogelijk gezamenlijk analyseren en ontwikkelen van adviezen is van belang bij de tweede fase. Het beïnvloeden en overtuigen komen bij de derde fase meer naar voren net zoals het rapporteren en feedback geven. Bij de derde en vierde fase gaat het ook om luisteren en het overwinnen van weerstanden.

Bij de laatste fase gaat het meer om luisteren, doorvragen en communiceren. Zorg er tijdens het hele traject voor dat je nakomt wat je toezegt. Als de ondernemingsraad zich houdt aan de afspraken en de deadlines dan neemt het vertrouwen in de raad toe. De ondernemingsraad zal dan sneller betrokken worden en kan dan meer bereiken.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Gerechtvaardigd vertrouwen op basis van de adviesaanvraag?
04-09-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Stappenplan bij de procedure van artikel 25
31-08-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Verkoop van de onderneming
23-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Sluiting van het bedrijf
21-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Vormen van fusies en overnames
20-04-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Gefaseerd reorganiseren
02-04-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Hoge Raad perkt medezeggenschap bij overheid verder in
12-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen primaat van de politiek, dus wel adviesrecht
12-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Moet de ondernemingsraad al adviseren op conceptplannen?
05-03-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek De reikwijdte van het primaat van de politiek
20-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Maak van bespreken besluiten ‘in voorbereiding’ een vast agendapunt
12-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesvaardig
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Hoe goed kan jouw ondernemingsraad adviseren?
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Strategisch omgaan met het adviesrecht
11-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Advies geven dat de kern van de adviesvraag raakt
11-02-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Creatief adviseren
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Inspirerend adviseren
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Brief: Stilleggen behandeling onvolledig voorgenomen directiebesluit
10-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Brief: bevestiging mondeling besluit ondernemingsraad tijdens overlegvergadering
10-02-2020
Or en communicatie Communicatievaardigheden Van dialoog tot besluit
10-02-2020
Or en communicatie Social media Adviesaanvraag via sociale media
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Geen advies gevraagd
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing
06-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Tijdelijke wijziging bevoegdheden adviesplichtig
30-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Ontslagen bestuurder beroept zich tevergeefs op de WOR
30-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Gevolgen van verhuizing kantoor onvoldoende aangegeven
30-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Besluit tot wijziging statuten niet kennelijk onredelijk
23-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot geringe organisatiewijziging onredelijk
22-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR
22-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan
22-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Geen nieuwe feiten en omstandigheden
21-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Eigenaren Organon moeten advies vragen aan Advisory Board
21-01-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Adviesopdracht deskundige
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De milieu-checklist bij beoordeling adviesaanvraag
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ondernemingsraad niet ontvankelijk
20-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Ondernemingskamer zet fusie (even?) in de ijskast
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Welke rechtsgang bij niet naleving van besluit
20-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Schending van de zorgplicht in het medezeggenschapstraject door bestuurder
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De redelijke adviestermijn
20-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit tot sluiting productielocatie kennelijk onredelijk
16-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Plaatsingsprocedure voldoende zorgvuldig
16-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Art. 25 WOR, een voorwaarde voor boventalligheidsverklaring?
16-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Het adviesrecht en opgeknipte besluitvorming
16-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Niet-ontvankelijk beroep bij de Ondernemingskamer
16-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Intentieverklaring tot samenwerking zonder adviesaanvraag
15-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Rommelig adviestraject maakt besluit onredelijk
15-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onduidelijke redenen voor besluit tot verval functie
15-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie onredelijk
15-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit kennelijk onredelijk, maar geen voorzieningen
15-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht kernbegrippen
15-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Bibliotheekwerk mag niet door vrijwilligers overgenomen worden
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ondernemingsraad krijgt alsnog gelijk: besluit was adviesplichtig
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit tot inhuren tijdelijk personeel kennelijk onredelijk
14-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Adviesrecht vervangingsinvestering én over keuze bussen
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Geringe investeringen; geen adviesplicht
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Adviesrecht over instellen onderzoekscommissie?
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Beroepstermijn verstreken: wat nu?
14-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit tot oprichting stafbureau niet kennelijk onredelijk
13-01-2020
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Ontbinding arbeidsovereenkomst zwangere werkneemster
13-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Advies OR betrokken in ontslagprocedure
13-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit
13-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie mag doorgaan
13-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesplicht nog niet aan de orde
13-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Redelijk besluit tot verhuizing en outsourcing
10-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht bij vermindering van cabinepersoneel?
10-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wijziging governance structuur adviesplichtig
10-01-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Beëindiging gastvliegerschap van inspecteur-vliegers
10-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Geen adviesplichtige impliciete koerswijziging
10-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend
09-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Loonmatiging wegens bedrijfseconomische omstandigheden redelijk
09-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Geen ontslagbescherming op grond van de Flexwet
09-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek (Grenzen aan) het primaat van de politiek
09-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen verband met eerdere reorganisatie
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR op verkeerde been gezet
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot inkrimping niet kennelijk onredelijk
08-01-2020
Or en communicatie Vergaderen Ondernemer verantwoordelijk voor inhoudelijk overleg
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatiebesluit is voldoende gemotiveerd
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Verantwoordelijkheid bestuurder voor adviestraject
08-01-2020
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit moet worden ingetrokken: motivering onvoldoende
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Gevolgen besluit onvoldoende uitgewerkt
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Sociaal plan geldt niet voor achtergebleven werknemers
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Het voorgenomen besluit en het tijdstip waarop advies gevraagd moet worden
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De ondernemer en de bestuurder inzake het adviesrecht
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De vorm en tijdstip van het advies
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht
07-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot bestuurlijke fusie kennelijk onredelijk
07-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit samenvoeging onvoldoende gemotiveerd
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Geschonden adviesrecht?
07-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Noodzaak bedrijfssluiting (nog) niet gebleken
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in redelijkheid tot besluit kunnen komen
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Besluit tot omzetting stichting in bv
06-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Fusiebesluit kennelijk onredelijk, maar het blijft in stand
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Hoge Raad: besluit tot statutenwijziging adviesplichtig
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De procedure van artikel 25
06-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Primaat politiek niet van toepassing; besluit adviesplichtig
02-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Primaat van de politiek Geen adviesrecht: primaat van de politiek
02-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Wijziging vacaturebeleid gemeente
02-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Afwijking van eerder vastgestelde randvoorwaarden
02-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Ondernemer mag meedingen naar busconcessie
02-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Wijzigen statuten vliegtuigmaatschappij adviesplichtig
02-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie WOR in beginsel ook tijdens faillissement van toepassing
19-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot wijziging vennootschapsstructuur niet adviesplichtig
19-12-2019
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Afschaffen gastvliegerschap niet kennelijk onredelijk
19-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Besluit tot sluiting mailroom niet kennelijk onredelijk
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Sociaal plan overeengekomen met or
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad
19-12-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit van aandeelhouders in grootmoedervennootschap adviesplichtig
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Integratie doorstaat de toets
13-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Verval arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden
13-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie (Mede)ondernemer kon in redelijkheid komen tot fusiebesluit
13-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Nog geen besluiten genomen
11-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Negatief advies ondernemingsraad
11-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Bieding op openbaar vervoer concessie is adviesplichtig
11-12-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit tot beëindiging werkzaamheden onredelijk
11-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ondernemer treedt het adviesrecht van de ondernemingsraad met voeten
10-12-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Geen wezenlijke invloed ondernemingsraad
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Philips mag productie (voorlopig) niet verplaatsen van Terneuzen naar Polen
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Businessplan bevat niet slechts beleidsvoornemen
15-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Wijziging organisatiestructuur niet kennelijk onredelijk
15-11-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR heeft geen adviesrecht over overdracht activiteiten vanuit faillissement
14-11-2019
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit aandelenoverdracht kennelijk onredelijk
14-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Toegenomen reistijd leidt tot onredelijk besluit
14-11-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Fasering besluitvorming doet wezenlijk afbreuk aan medezeggenschap
14-11-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit onredelijk, maar niet teruggedraaid
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht KLM mag voorlopig geen call centre oprichten
14-11-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie
13-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 26 WOR
17-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1h
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1i
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1j
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1k
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid1l
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1m
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1n
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 2
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 3
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 4
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 5
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 6
16-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid1e
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 Lid 1f
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1g
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1a
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid1b
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1c
15-10-2019
Or en communicatie Bestuurder Aandachtspunten om tot een profiel te komen
15-10-2019
Or en communicatie Bestuurder Geen adviesrecht schorsing bestuurder
15-10-2019
Or en communicatie Bestuurder Oordeel ondernemingsraad weegt mee bij ontslag bestuurder
15-10-2019
Or en communicatie Bestuurder Adviesrecht bij benoeming (tijdelijk) bestuurder
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 1d
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesprocedure in stappen
07-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Negatief advies verschilt te weinig van conceptadvies
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Negeren adviesrecht en onvolledige informatievoorziening? Wat nu?
04-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit
03-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Is advies ondernemingsraad nodig bij naamswijziging?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij outsourcen?
02-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Gebrekkige nakoming informatieplicht
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Wijziging vacaturebeleid gemeente
24-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Geen (bovenwettelijk) adviesrecht en verzoek te laat ingediend
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ondernemer kon niet in redelijkheid komen tot herstructureringsbesluit
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Spreekplicht werkgever in geval van voorgenomen reorganisatie
23-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voorbeeldbrief pre-advies aan ondernemer
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht van de ondernemingsraad
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Invloed met adviesrecht
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Stap voor stap een adviesaanvraag behandelen
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Niet tijdig advies uitgebracht
19-10-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad
19-10-2020
Inhoudsopgave