THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Algemene zorgen ondernemingsraad leiden niet tot constatering negatief advies

Datum:21-01-2020

Het staat de ondernemer vrij een sociaal plan overeen te komen met de ondernemingsraad, ook als een eerder sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen. In deze zaak bestaat tevens discussie over de vraag of de ondernemingsraad wel een positief advies heeft uitgebracht. Het Gerechtshof oordeelt dat dat het geval is naar aanleiding van de briefwisseling tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Door de ondernemingsraad geuite algemene zorgen maken dat niet anders.

Wetgeving: Artikel 25 en 31 Wet op de ondernemingsraden

Artikel 7:669, 7:671, 7:682 Burgerlijk Wetboek

Uitvoeringsregels UWV

Instantie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3501

Feiten

Eind 2017 gaat een zorginstelling voor ondersteuning en begeleiding van gehandicapten reorganiseren. Al eerder was met de vakbonden een Sociaal Plan 2015-2016 overeengekomen, maar dit is door de werkgever opgezegd. Met de ondernemingsraad is wel een Addendum Sociaal Plan 2015-2016 overeengekomen dat de gevolgen van het vervallen van de functies moet regelen. Onderdeel daarvan is een periode waarin ruimte is voor outplacement, alvorens het ontslag definitief zal worden.

Op 14 mei 2018 wordt door de werkgever een ontslagvergunning aangevraagd voor een werknemer die werkzaam is op de afdeling logistiek. Ter onderbouwing van die aanvraag geeft de werkgever aan dat sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden waardoor minder mensen nodig zijn. Er zal gewerkt worden met een ander model van bevoorrading van de huizen waarin de gehandicapten worden verzorgd. De ontslagvergunning wordt verleend en tegen 1 november 2018 wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd, onder betaling van een transitievergoeding van 79.000 euro bruto.

De werknemer is het daar niet mee eens en stapt naar de kantonrechter. Hij is van mening dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en hem daarom een billijke vergoeding moet betalen van 135.570,71 euro (of een ander bedrag dat de kantonrechter billijk vindt). Daarvoor worden acht redenen aangevoerd, waarvan er twee betrekking hebben op de ondernemingsraad. De werknemer stelt dat er geen positief advies van de ondernemingsraad is overgelegd bij de ontslagaanvraag, waardoor deze prematuur was. Bovendien stelt de werknemer dat door het met de ondernemingsraad overeengekomen Addendum Sociaal plan de werkgever onvoldoende aan herplaatsing heeft gedaan. De kantonrechter volgt de werknemer daarin niet, en wijst het verzoek af.

Daarop besluit de werknemer in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof. Hij voert dertien grieven aan, waarvan wederom vier (deels) betrekking hebben op de ondernemingsraad. De werknemer stelt dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat wel een positief advies is ingediend bij het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werknemer stelt zich daarnaast op het standpunt dat het eerdere Sociaal Plan 2015-2016 dat met de vakbonden overeen was gekomen, ten onrechte is opgezegd, en dat de werkgever door toepassing van het met de ondernemingsraad overeengekomen Addendum ernstig verwijtbaar handelt.

Oordeel Gerechtshof

Het Hof wijst het verzoek van de werknemer af. Uiteraard worden daarbij door het Gerechtshof alle aangevoerde grieven behandeld. In het volgende worden alleen de grieven besproken die betrekking hebben op de rol van de ondernemingsraad. Het Gerechtshof oordeelt dat het juist is dat uit de Uitvoeringsregels van het UWV blijkt dat een ontslagaanvraag prematuur is als het advies van de ondernemingsraad ontbreekt. Het Hof is van oordeel dat de brief van de ondernemingsraad van 5 september 2017 als een positief advies kan worden aangemerkt. In deze brief staat:

“De gesprekken die de ondernemingsraad en u (…) hebben gevoerd over de organisatieaanpassing van Logistiek, hebben geleid tot het Addendum van het Sociaal plan 2015-2016. (…)

De ondernemingsraad snapt dan ook de keuze die werkgever maakt voor het uitbesteden van de boodschappendienstverlening.”

Daarnaast is nog een uitvoerige briefwisseling gevoerd tussen de bestuurder en de ondernemingsraad, waarin ook de zinssnede is terug te vinden;

“De ondernemingsraad is blij met de wijze waarop het uiteindelijke resultaat in gezamenlijkheid tot stand gekomen is”.

Dat de ondernemingsraad nog een aantal (algemene) opmerkingen maakt en zorgpunten kenbaar maakt, maakt dat niet anders. De andere grief die betrekking had op de rol van de ondernemingsraad zag op het sociaal plan. Het Gerechtshof oordeelt dat de werkgever niet verplicht was het sociaal plan met de vakbonden te verlengen. Het stond de werkgever dus vrij om een Addendum Sociaal Plan overeen te komen met de ondernemingsraad en daaraan ook uitvoering te geven. Ook al was het eerdere sociaal plan wel met de vakbonden afgesloten. Welke concrete negatieve gevolgen de werknemer hierdoor heeft ondervonden blijft bovendien onduidelijk. Het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding wordt afgewezen.

Aantekening

In de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: de Uitvoeringsregels) staat uitgelegd hoe de aanvraag voor een ontslagvergunning dient te lopen. In het aanvraagformulier dat moet worden gebruikt (deel C) worden vragen gesteld die betrekking hebben op het al dan niet hebben doorlopen van een adviestraject met de ondernemingsraad en het al dan niet hebben verkregen van een positief advies.

In de Uitvoeringsregels is opgenomen dat een ontslagaanvraag prematuur is, als:

  • de ondernemingsraad nog niet is geraadpleegd;

  • de ondernemingsraad negatief heeft geadviseerd en de maand wachttijd nog niet is verstreken, tenzij de ondernemingsraad geen bezwaar heeft tegen uitvoering van het besluit;

  • beroep is ingesteld bij het Gerechtshof en (bij voorlopige voorziening) is bepaald dat het besluit nog niet mag worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot voor de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het niet meer mogelijk dat de ontslagprocedure wordt aangehouden als de juiste stukken met betrekking tot de ondernemingsraad ontbreken. Een premature aanvraag leidt nu tot weigering van de ontslagaanvraag. Er is dus geen mogelijkheid meer tot ‘reparatie’.

In dit geval was het (onder andere) de vraag of er sprake was van een positief advies. Uit de gekozen bewoordingen van de ondernemingsraad en overige omstandigheden wordt nu afgeleid dat sprake is van een positief advies. De Wet op de ondernemingsraden schrijft niet voor dat de ondernemingsraad letterlijk in haar advies opneemt of het gaat om een positief of negatief advies. Wel kan dit onduidelijkheden en discussie voorkomen, zowel in een ontslagprocedure als in een beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer.

Let op
Ook voor de beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer is het van belang om als ondernemingsraad duidelijk te zijn over het advies dat wordt gegeven. Het is dan ook aan te raden om de woorden ‘positief’ of ‘negatief’ in het advies niet te vermijden.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontbindingsverzoek afgewezen in verband met opzegverbod MR-lidmaatschap
04-09-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Last-in-first-out?
14-07-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Werkgever had klokkenluider in bescherming moeten nemen
13-07-2020
Or en communicatie Bestuurder Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast
02-06-2020
Or en communicatie Bestuurder Ontslag van de bestuurder
09-04-2020
Or en communicatie Vakbonden Samenwerking en communiceren met vakbonden
26-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontslag op staande voet
24-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht De ontbinding van de arbeidsovereenkomst
23-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Werkgever betwist ziekte werkneemster maar schakelt geen Arbodienst in
17-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen ontslag voor ondernemingsraadslid
16-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Verstoorde arbeidsrelatie staat los van lidmaatschap van de ondernemingsraad
16-03-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Voorbeeld gedeeltelijk uitgewerkt sociaal plan
27-02-2020
Or en communicatie Vakbonden Convenant tussen ondernemingsraad en vakorganisaties
07-02-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Opzegverbod lid personeelsvertegenwoordiging
06-02-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen
06-02-2020
Or en communicatie Vakbonden Over een staking en een cao
05-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or
05-02-2020
Or en communicatie Vakbonden Opzegging van protocol met vakbonden niet onredelijk
05-02-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Moederbedrijf moet betalen voor sociaal plan dochter
05-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Bestuurslid pensioenfonds op staande voet ontslagen
04-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Onvoldoende formatieruimte voor vaste contracten
04-02-2020
Or en communicatie Bestuurder Ontslag van bestuurder blijft in stand
04-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging van werktijden, de vakbond en de ondernemingsraad
03-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Sociale informatie
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: overgangsregeling
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen vervangende toestemming door rechter
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Cameratoezicht en Mystery Guest II
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Cameratoezicht en mystery guest
24-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter
23-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie
22-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Verhoging pensioenpremie voor werknemers door rechter teruggedraaid
22-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR
22-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan
22-01-2020
Or en communicatie Bestuurder Eigenaren Organon moeten advies vragen aan Advisory Board
21-01-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Personeelsvertegenwoordiging (in oprichting) ten onrechte gepasseerd
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Welke rechtsgang bij niet naleving van besluit
20-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Schending van de zorgplicht in het medezeggenschapstraject door bestuurder
20-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk
16-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Werknemer niet herplaatsbaar, ontbindingsverzoek toewijsbaar
16-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatie onredelijk
15-01-2020
Or en communicatie Vakbonden Onmiddellijke voorzieningen bij vennootschap in geldnood
14-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Sociaal plan
14-01-2020
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Ontbinding arbeidsovereenkomst zwangere werkneemster
13-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Advies OR betrokken in ontslagprocedure
13-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit
13-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onvoldoende bewijs falen ondernemer bij treffen besparende maatregelen
13-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend
09-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Geen ontslagbescherming op grond van de Flexwet
09-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen verband met eerdere reorganisatie
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR op verkeerde been gezet
08-01-2020
Or en communicatie Vergaderen Ondernemer verantwoordelijk voor inhoudelijk overleg
08-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Reorganisatiebesluit is voldoende gemotiveerd
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Sociaal plan geldt niet voor achtergebleven werknemers
08-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Wijzigen statuten vliegtuigmaatschappij adviesplichtig
02-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie OR moet kunnen adviseren over sociale maatregelen
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Sociaal plan overeengekomen met or
19-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Ontslag om bedrijfseconomische redenen en de ondernemingsraad
19-12-2019
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Verboden leeftijdsonderscheid
13-12-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Verval arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden
13-12-2019
Or en communicatie Vergaderen Werkgever dient personeelsvergadering te houden
11-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ernstig verwijtbaar door vervalsing handtekeningen op functioneringsverslagen
10-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen uitzonderingspositie voor ondernemingsraadslid in sociaal plan
09-12-2019
Or en communicatie Vakbonden Uren voor vakbondswerk niet uitbetaald
02-12-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Is de ambtelijk secretaris een verworven faciliteit?
02-12-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ter beschikking stellen van ruimte voor oprichten ondernemingsraad
02-12-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Werkgever hoeft niet mee te werken aan enquête OR
02-12-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ongeldige verkiezingen
25-11-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ondernemingsraadsverkiezingen niet uitgesteld
25-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Wat zijn arbeidsvoorwaarden?
21-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Toelichting artikel 27 lid 1e
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Toelichting artikel 31b WOR
18-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Vakbonden tegenover ondernemingsraad en ondernemer
16-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Vordering vakbonden tot uitstel verkiezingen afgewezen
16-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Vakbonden niet ontvankelijk bij vordering tegen ondernemer
16-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Communicatie met de vakbonden
16-10-2019
Or en communicatie Vakbonden Verplichting om vakbonden te informeren over reorganisatie
16-10-2019
Or en communicatie Bestuurder Oordeel ondernemingsraad weegt mee bij ontslag bestuurder
15-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Nietig ontslag ondernemingsraadslid
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Opzegverbod wegens or-lidmaatschap?
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Vakbond vordert (terecht?) instelling ondernemingsraad
09-10-2019
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Vakbond niet toegelaten in geschil over instellen ondernemingsraad
09-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Mag een persoonlijk betrokken ondernemingsraadslid meepraten bij een reorganisatie?
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ondernemingsraad handelt niet in strijd met het verkiezingsreglement
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden “Lekken” geheime adviesaanvraag is geen grond voor ontbinding
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ondernemingsraadslid
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontslag op staande voet voormalig ondernemingsraadslid
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Rechtspositie ondernemingsraadleden
07-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Gemeente mag niet ontvlechten
04-10-2019
Werkterreinen van de or Reorganisatie Richtlijn inzake de gevolgen van ontslag niet instemmingsplichtig
06-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Adviesrecht van de ondernemingsraad
04-09-2019
Inhoudsopgave