THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Mag een werkgever de werknemer verplichten vrije dagen op te nemen bij een calamiteit?

Datum:18-03-2020

Een ondernemingsraad van een groothandel ziet dat als gevolg van de uitbraak van het coronavirus werk drastisch is afgenomen. De bestuurder heeft werknemers verzocht om op vrijwillige basis zo veel mogelijk vakantiedagen op te nemen. Zij zegt ook te overwegen om werknemers te verplichten vrij te nemen als zij geen gehoor geven aan dit verzoek. Mag dat zo maar?

Het coronavirus heeft voor sommige bedrijven aanzienlijke gevolgen, bijvoorbeeld door een enorme afname van het werk of doordat werknemers ziek zijn. Werkgevers kunnen de schade proberen te beperken door werknemers te verzoeken vrije dagen op te nemen. Indien een werknemer daar vrijwillig gehoor aan geeft is er niets aan de hand. Het verplichten om vrije dagen op te nemen kan doorgaans niet.

Recht op vakantiedagen

De wet bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op vakantie. De opbouw van vakantie vindt naar evenredigheid van de arbeidsduur per week plaats. Een werknemer met een voltijds dienstverband heeft recht op 20 vakantiedagen. Vaak bestaat er, op grond van cao of van de arbeidsovereenkomst, recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben dan ook recht op minimaal 25 vakantiedagen per jaar bij een voltijds dienstverband.

De werkgever moet de werknemer ieder jaar in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat dit gebeurt conform de wensen van de werknemer, tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet mogelijk is. De werkgever mag wel met de werknemer afspreken dat er verplichte vrije dagen zijn. Dit moet dan staan in de arbeidsovereenkomst of in een cao. In de cao Metalektro staat bijvoorbeeld, dat een werkgever collectieve vakantiedagen mag vaststellen. Dit moet dan wel tijdig gebeuren, zo mogelijk voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen.

Coronavirus

Voor werkgevers biedt dit dus geen soelaas bij problemen die ontstaan in verband met het coronavirus. Ook indien er geen werk is, behoudt de werknemer het recht op salaris. Op grond van het recent gewijzigde artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek, behoudt de werknemer recht op loon, tenzij een risico voor rekening van de werknemer zou komen. Daarvan is geen sprake bij afname van het werk vanwege de corona-uitbraak.

Werktijdverkorting

Werkgevers kunnen wel werktijdverkorting aanvragen. Werktijdverkorting houdt kort gezegd in, dat voor de niet-gewerkte uren van werknemers een WW-uitkering aan de werkgever wordt betaald. De werknemer houdt recht op salaris. De mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen bestaat bij situaties van overmacht, zoals bij het coronavirus. Het gaat hierbij om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. De huidige regeling kreeg echter zoveel aanvragen dat de minister heeft besloten een noodregeling in te voeren. Het UWV heeft deze tijdelijke noodregeling inzake het coronavirus in het leven geroepen.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Instemming COR met wijziging arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend
02-06-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname?
30-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen vervangende toestemming voor dienstroosters
06-04-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Gezond werken tijdens de corona-crisis
20-03-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Competentiemanagement en de rol van de ondernemingsraad
20-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Economische maatregelen vanwege het coronavirus
18-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Wat het coronavirus van de ondernemingsraad vraagt!
18-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Algemene maatregelen inzake het coronavirus
18-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Het coronavirus: alles wat uw organisatie moet weten
18-03-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Wat kan de ondernemingsraad doen om proactief met een opleidingsplan aan de slag te gaan?
18-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsomstandigheden Regeling onwerkbaar weer (inclusief het coronavirus)
17-03-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Hoe kunnen werknemers in een bedrijf een PVT instellen?
12-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Schema arbeidstijden
04-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Checklist arbeidstijdenbeleid
04-03-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Basisvragen personeelsregistraties
26-02-2020
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Instemmingsrecht bij afschaffing van buitengewoon verlof?
19-02-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen
06-02-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Premieverdeling pensioen mag ten nadele van werknemers worden aangepast
05-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Verbod op uitvoering nietig besluit
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Checklist financiële werknemersparticipatie
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden OR weigert in te stemmen met nieuwe werktijdregeling
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging van werktijden, de vakbond en de ondernemingsraad
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden OR verliest kort geding over invoering vierdaagse werkweek
03-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Kantonrechter weigert vervangende toestemming
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vervangende toestemming wijziging dienstrooster
30-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Toestemming kantonrechter voor wijziging werktijden
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Verzoek ondernemingsraad tot nakoming overeenkomst
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Advies Bedrijfscommissie moet eerst worden afgewacht
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen vervangende toestemming door rechter
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging arbeidstijden
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Voorstel wijziging nachtdienstregeling redelijk
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden OR mocht niet instemming aan invoering nieuw dienstrooster worden onthouden
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen instemming or over inkorting vroege dienst
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Wijziging in werkrooster
24-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Werktijdenregeling nietig
23-01-2020
Werkterreinen van de or Reorganisatie Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie
22-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Verhoging pensioenpremie voor werknemers door rechter teruggedraaid
22-01-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Bezwaren tegen wijziging pensioenregeling toegewezen
22-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Roosters en plaspauzes
14-01-2020
Werkterreinen van de or Opleiding en ontwikkeling Beëindiging gastvliegerschap van inspecteur-vliegers
10-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Afscheid werknemer: advies ondernemingsraad niet doorslaggevend
09-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Bank dient arbeidsduur aan te passen
06-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vervangende toestemming roosters
29-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Verlofregelingen
21-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Mag werkgever verlof-stop inlassen?
21-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Mag een werkgever mensen bij een collectief verlof toch te werk stellen?
21-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Kan een ondernemingsraadslid op langdurig onbetaald verlof?
21-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Afschaffen bijzonder verlof instemmingsplichtig
18-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Uitgangspunten regeling arbeidstijden
14-11-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Toegenomen reistijd leidt tot onredelijk besluit
14-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Instemmingsrecht Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als de pauzetijden worden aangepast?
03-10-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Handhaven na gedogen niet instemmingsplichtig
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen stilzwijgende besluitvorming in publieke sector
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Geen instemmingsrecht bij wijziging feitelijke regeling
12-09-2019
Werkterreinen van de or Arbeidstijden Vaststelling nieuwe werkroosters instemmingsplichtig
12-09-2019
Inhoudsopgave