THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Ondernemingsraad bestaat nog; ontslagverbod ondernemingsraadslid

Datum:09-12-2019

De werkgever vraagt de kantonrechter om toestemming voor ontslag van een werknemer, lid van de ondernemingsraad. Het geschil draait om de vraag of de ondernemingsraad nog bestaat, en dus of de werknemer ondernemingsraadslid is of voormalig lid. De kantonrechter Almelo oordeelt op 30 augustus 2010 dat de ondernemingsraad nog bestaat en dat de werknemer valt onder het ontslagverbod voor ondernemingsraadsleden.

Wetgeving: Artikel 21 WOR

Instantie: Kantonrechter Almelo, 30 augustus 2010 – LJN BN5579

Feiten

De werkgever verzoekt de kantonrechter om toestemming een werknemer te ontslaan. Ook is bij het UWV Werkbedrijf om toestemming verzocht. De aangevoerde redenen zijn van bedrijfseconomische aard. Het gaat in de ogen van de werkgever om een voormalig lid van de ondernemingsraad. Volgens de werkgever is de Raad namelijk per 1 januari 2010 opgeheven, nadat hij op 16 december 2009 de ondernemingsraad om instemming had gevraagd met opheffing van de ondernemingsraad vanwege onvoldoende draagkracht in de organisatie. Eerder, in mei 2009, was ook binnen de Raad gesproken over opheffing. Een meerderheid was daar op dat moment voor, de nu met ontslag bedreigde werknemer tegen.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter is voldoende duidelijk dat de ondernemingsraad niet is opgehouden te bestaan. Zo stelt de werkgever in een brief van 28 juli 2010 aan het UWV dat de Raad nog formeel bestaat. Ook heeft de voorzitter van de ondernemingsraad in die hoedanigheid in juli 2010 gereageerd op het reorganisatievoornemen van de directie. Ten slotte is binnen de ondernemingsraad nimmer gestemd over het voornemen de Raad op te heffen. Het betekent dat werknemer nog steeds ondernemingsraadslid is en de ontslagbescherming van artikel 7:670a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geniet. Het ontbindingsverzoek wordt daarom afgewezen.

Aantekening

De ontslagbescherming van ondernemingsraadsleden is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zittende ondernemingsraadsleden geldt een ontslagverbod (artikel 7:670a lid 4 BW). Voor ontslag van (onder andere) voormalig leden van de ondernemingsraad is toestemming van de kantonrechter nodig. Op het eerste gezicht lijkt dit op een absolute ontslagbescherming voor zittende ondernemingsraadsleden. Dat is niet het geval: ontslag is bijvoorbeeld mogelijk op grond van gewichtige redenen, of mogelijk op grond van een dringende reden (ontslag op staande voet). In de praktijk is vooral de grondslag gewichtige reden van belang en daarbinnen weer vooral bedrijfseconomische gronden.

Zoals blijkt uit het voorgaande maakt het dus uit of je ondernemingsraadslid bent of voormalig lid: de drempel voor ontslag van zittende-leden is hoger dan voor voormalige leden. Als er desondanks toestemming wordt verleend, stelt artikel 7:685 van het BW als eis dat het verzoek geen verband mag houden met enig wettelijk opzegverbod, waaronder dat van artikel 7:670 lid 4 van het BW. De kantonrechter zal in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een ondernemingsraadslid (en ook een lid van een vaste commissie of een onderdeelcommissie of de toegevoegd ambtelijk secretaris) terdege rekening houden met de bescherming die de wetgever aan deze personen door middel van het ontslagverbod heeft verleend. Juist gezien het ontslagverbod, zal de kantonrechter uiterst terughoudend zijn bij het op verzoek van de werkgever ontbinden van de arbeidsovereenkomst met een ondernemingsraadslid of een commissielid. Aan de gewichtige redenen worden daarom extra zware eisen gesteld, om te voorkomen dat deze procedure het ontslagverbod zou krachteloos zou maken.

Uit de zaak zelf wordt niet duidelijk hoeveel werknemers er bij de onderneming werkzaam zijn. Als het aantal daalt beneden de 50, dan houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan, maar pas aan het einde van zijn zittingstermijn. Als dat aantal daarentegen 50 of meer bedraagt, dan is de ondernemer in beginsel verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De enige uitzondering daarop is een ontheffing van de SER (artikel 5 WOR). Een dergelijk ontheffing wordt vrijwel nooit verstrekt, behalve als er sprake is van een volwaardige alternatieve vorm van medezeggenschap. Maar stel nu dat ondernemingsraad, ondernemer en personeel allen niet veel heil zien in een ondernemingsraad, zoals in deze zaak toch het geval lijkt te zijn. Men lijkt over te willen stappen naar PVT’s per bedrijfsonderdeel (al is dat besluit formeel nog niet genomen, zie hiervoor). Formeel mag dat eigenlijk niet, omdat dan niet voldaan is aan de instellingsplicht van artikel 2 WOR. Bovendien heeft de PVT minder rechten dan de ondernemingsraad. De WOR staat wel toe om (onder de ondernemingsraad) een aantal onderdeelcommissies in te stellen, waaraan de ondernemingsraad dan vrijwel alle bevoegdheden kan delegeren.

Let op
Ook als er onder het personeel niet veel belangstelling is voor een ondernemingsraad, ontslaat dit de ondernemer niet van zijn plicht ernaar te streven dat die er toch komt, of blijft bestaan.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Profielschets ondernemingsraadslid (voorbeeldbrief)
08-10-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontbindingsverzoek afgewezen in verband met opzegverbod MR-lidmaatschap
04-09-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Werkgever had klokkenluider in bescherming moeten nemen
13-07-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Over de uitsluiting van een ondernemingsraadslid
22-04-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Afdwingen plaatsing langdurig ziek ondernemingsraadslid op kandidatenlijst
21-04-2020
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Plan van aanpak voor beginnende ondernemingsraadsleden
23-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ondernemingsraad verzoekt met succes kantonrechter uitsluiting lid
17-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen ontslag voor ondernemingsraadslid
16-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Verstoorde arbeidsrelatie staat los van lidmaatschap van de ondernemingsraad
16-03-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Intrekking toelage vanwege fulltime werkzaamheden voor de ondernemingsraad
20-02-2020
Or en communicatie Vergaderen Quorum
12-02-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Uitsluiting
11-02-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Voorzitter ondernemingsraad mag aanblijven
11-02-2020
Organisatie van het or-werk Personeelsvertegenwoordiging Opzegverbod lid personeelsvertegenwoordiging
06-02-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsvoorwaarden Ondernemer niet ontvankelijk in verzoek plaatsvervangende toestemming
30-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontslagbescherming voor or-leden
23-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter
23-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Werkneemster overtreedt bedrijfsregels; ontslag ondanks lidmaatschap OR
22-01-2020
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Tussentijdse ondernemingsraadverkiezingen
22-01-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan
21-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Art. 25 WOR, een voorwaarde voor boventalligheidsverklaring?
16-01-2020
Werkterreinen van de or Arbeidsrecht Geldt er ontslagbescherming voor een niet-gekozen ondernemingsraadslid?
14-01-2020
Werkterreinen van de or Gelijke behandeling Ontbinding arbeidsovereenkomst zwangere werkneemster
13-01-2020
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ernstig verwijtbaar door vervalsing handtekeningen op functioneringsverslagen
10-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden De reikwijdte van het opzegverbod
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Functioneren niet negatief beïnvloed door werk voor COR en OR
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen uitzonderingspositie voor ondernemingsraadslid in sociaal plan
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Beroep op ontslagbescherming or-leden afgewezen
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Benadelingsprocedure bij ambtenaren kan niet via kantonrechter
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontbinding arbeidsovereenkomst houdt geen verband met OR-lidmaatschap
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Werkgever houdt zich niet aan sociaal plan
09-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Rechter wijst vermindering van arbeidsduur ondernemingsraadslid toe
05-12-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Onvoldoende grond voor op non-actiefstelling OR-lid
28-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Schorsing ambtenaar ziet ook op or-werkzaamheden
28-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Uitsluiting van ondernemingsraadslid (nog) niet aan de orde
28-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Uitsluiting OR-lid op grond van artikel 13 WOR
28-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Geen verband OR-lidmaatschap en ontbindingsverzoek
27-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Wangedrag of niet?
27-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ondernemingsraadslid uitgesloten van OR-werkzaamheden
27-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Is de werkgever bevoegd om een OR-lid uit te sluiten?
27-11-2019
Werkterreinen van de or Vakantie en verlof Kan een ondernemingsraadslid op langdurig onbetaald verlof?
21-11-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Ondernemingsraad die niet is aangemeld bij de Bedrijfscommissie, is toch rechtsgeldig
21-11-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Toelichting artikel 13 WOR
15-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Toelichting artikel 21 WOR
15-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Geschillen Toelichting artikel 22a WOR
15-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Zittingsduur ondernemingsraadsleden
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Tussentijdse vacatures en uitsluiting OR-leden
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Invulling tussentijdse vacatures onjuist
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Nietig ontslag ondernemingsraadslid
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Opzegverbod wegens or-lidmaatschap?
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Lidmaatschap ondernemingsraad niet van rechtswege beëindigd
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Mag de ondernemingsraad een achterbanlid benoemen?
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Kan de ondernemingsraad een niet-lid aanstellen als voorzitter?
10-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Hoe verloopt de bescherming van ondernemingsraadleden na opheffing van de ondernemingsraad?
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Mag een persoonlijk betrokken ondernemingsraadslid meepraten bij een reorganisatie?
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen kandidaten?
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Ondernemingsraad mocht kandidaat voor tussentijdse vacature weigeren
08-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Benadelingsverbod
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden “Lekken” geheime adviesaanvraag is geen grond voor ontbinding
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ondernemingsraadslid
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad OR-lid tijdelijk uitgesloten wegens schending geheimhoudingsplicht
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontslag op staande voet voormalig ondernemingsraadslid
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Waarschuwingsbrief aan ondernemingsraadsleden in verband met handelen in strijd met goed werknemerschap
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid geoorloofd
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Rechtspositie ondernemingsraadleden Rechtspositie ondernemingsraadleden
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Stappenplan werving OR-leden
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Aanbevelingen voor gesprekken met kandidaat OR-leden
07-10-2019
Organisatie van het or-werk Verkiezingen Tips voor een goed gesprek
07-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Als niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad wat gebeurt er dan?
20-09-2019
Inhoudsopgave