THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Overlegvergadering

Datum:11-02-2020

In een overlegvergadering vindt overleg plaats met de bestuurder over adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad over alle aangelegenheden die de onderneming betreffen. Dit maakt een overlegvergadering voor ondernemingsraad en ondernemer dan ook de vergadering waar daadwerkelijk sprake is van medezeggenschap.

Doel overlegvergadering

De ondernemingsraad dient, om zijn bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen, op te hoogte te zijn van wat er speelt in de onderneming. De overlegvergadering is er voor het uitwisselen van wederzijdse standpunten, wensen en opvattingen.

De wet schrijft geen aantal overlegvergaderingen voor, maar wel dat er een overlegvergadering plaatsvindt binnen twee weken nadat de ondernemingsraad, of de ondernemer onder opgave van redenen heeft verzocht om een overlegvergadering. Tevens zegt de wet dat er in ieder geval twee keer per jaar een overlegvergadering moet plaatsvinden waarin de algemene gang van zaken besproken wordt.

Let op
Het is aan te raden om voor de te houden overlegvergaderingen een schema, bij voorkeur voor het gehele jaar, op te stellen. Indien de ondernemingsraad of de ondernemer het nodig acht kan er een extra overlegvergadering worden ingelast.

Bespreekrecht

Het bespreekrecht houdt in dat de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering met zijn bestuurder van gedachten wisselt, standpunten overlegt en informatie uitwisselt over alle sociale, organisatorische, economische en financiële zaken die de organisatie aangaan. Daarnaast bespreekt men tijdens een overlegvergadering ook eventuele instemmings- en adviesplichtige zaken en initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad.

Bespreking van de algemene zaken

In de overlegvergadering bespreken de ondernemingsraad en de ondernemer ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de onderneming. Bij die bespreking van de algemene gang van zaken gaat het om de omvang en de ontwikkeling van de werkzaamheden van de onderneming, de financiën, de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden; de belangrijke maatregelen die in de voorbije periode zijn getroffen; belangrijke voornemens; de verwachtingen ten aanzien van werkzaamheden, financiën en werkgelegenheid.

Een bijzonder aspect vormt de verplichting melding te maken door de bestuurder van onderwerpen die in voorbereiding zijn en die vallen onder het advies- en instemmingsrecht. De ondernemer verstrekt hierbij informatie aan de ondernemingsraad, zodat de ondernemingsraad is voorbereid op onderwerpen die in de nabije toekomst voorgelegd kunnen worden. Bovendien kunnen Raad en bestuurder overeenkomen dat de ondernemingsraad in een vroeger stadium nauw wordt betrokken bij de ontwikkeling van het voorgenomen besluit.

Agenda

Ondernemingsraad en ondernemer hebben het recht onderwerpen op de agenda voor het overleg te laten plaatsen door de secretaris. De secretaris van de ondernemingsraad functioneert ook als secretaris van de overlegvergadering, tenzij anders afgesproken. De agenda wordt van te voren aan de deelnemers van het overleg bekendgemaakt. De ondernemingsraad heeft de plicht de onderwerpen die besproken worden bekend te maken aan de werknemers in de onderneming. De Raad moet zich er daarbij aan houden dat de bekendmaking niet later dan zeven dagen, voorafgaande aan de overlegvergadering, plaatsvindt.

Ondersteuning en vervanging bestuurder

De bestuurder kan zich bij een overlegvergadering laten bijstaan door anderen (bijvoorbeeld een P&O’er of andere bestuurders), die ten aanzien van een bepaald onderwerp beter ingevoerd zijn, omdat het hun specialisme is. De ondernemingsraad kan hiertegen geen bezwaar maken. In incidentele gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte) kan de bestuurder zich laten vervangen door bijvoorbeeld een adjunct-directeur, een commissaris, een lid van het stichtingsbestuur etc. De vervanger moet wel over zodanige bevoegdheden beschikken dat het overleg zinvol is.

Let op
Voor de continuïteit van het overleg is het wenselijk dat de bestuurder zich zo weinig mogelijk laat vervangen.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
Or en communicatie Vergaderen Tips en trucs tijdens een overlegvergadering
07-07-2020
Or en communicatie Vergaderen Dynamisch onderhandelen
26-05-2020
Or en communicatie Vergaderen Doelmatig vergaderen
11-05-2020
Or en communicatie Vergaderen Vergaderen 3.0
24-03-2020
Werkterreinen van de or Pensioenen Checklist beoordelen pensioenoverleg
10-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid De ondernemingsraad als strategisch partner?
05-03-2020
Werkterreinen van de or Strategisch beleid Haal meer uit het Artikel 24-overleg
04-03-2020
Or en communicatie Vergaderen Quorum
12-02-2020
Or en communicatie Vergaderen Onderling beraad
11-02-2020
Or en communicatie Vergaderen Ondernemingsraadsvergadering
11-02-2020
Organisatie van het or-werk Instellen ondernemingsraad Het recht op overleg
10-02-2020
Or en communicatie Vergaderen Vergaderregels: OR-reglement, voorzitter, secretariaat
07-02-2020
Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg
20-01-2020
Or en communicatie Vergaderen Ondernemer verantwoordelijk voor inhoudelijk overleg
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Bronnen van informatie
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Informatierecht Het stellen van vragen
08-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voor-fase en WOR-fase in het adviesrecht
07-01-2020
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht De procedure van artikel 25
06-01-2020
Or en communicatie Vergaderen Werkgever dient personeelsvergadering te houden
11-12-2019
Or en communicatie Vergaderen Ondernemer kan overleg met ondernemingsraad niet opschorten
10-12-2019
Or en communicatie Communicatievaardigheden Notulen van een overlegvergadering hoeven niet volledig te worden gepubliceerd
10-12-2019
Or en communicatie Achterban OR-voorzitter raadpleegt op eigen houtje achterban
02-12-2019
Or en communicatie Vergaderen Samenvoeging van uren voor beraad en vergadertijd is niet juist
02-12-2019
Or en communicatie Vergaderen Trucs in het overleg
21-10-2019
Or en communicatie Vergaderen De stoelendans aan de onderhandelingstafel
18-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Telt de reistijd van en naar de or-vergadering ook als werktijd?
18-10-2019
Or en communicatie Vergaderen OR mag zoveel vergaderen als (redelijkerwijs) nodig is
18-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Toelichting artikel 25 lid 4
16-10-2019
Organisatie van het or-werk Werkwijze van de ondernemingsraad Toelichting artikel 17 WOR
15-10-2019
Organisatie van het or-werk Scholing Toelichting artikel 18 WOR
15-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23 WOR
15-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23a WOR
15-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23b WOR
15-10-2019
Or en communicatie Vergaderen Toelichting artikel 23c WOR
15-10-2019
Organisatie van het or-werk Samenstelling ondernemingsraad Wie heeft er gelijk?
14-10-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Voorbeeldbrief pre-advies aan ondernemer
04-09-2019
Wet op de ondernemingsraden Adviesrecht Invloed met adviesrecht
04-09-2019
Or en communicatie Vergaderen Werken aan de vergadervaardigheden
23-10-2020
Or en communicatie Vergaderen Gelijk hebben of gelijk krijgen
23-10-2020
Inhoudsopgave